Umiędzynarodowienie

Umiędzynarodowienie jest strategicznym kierunkiem rozwoju SAN. Dokonuje się od wielu lat w kilku obszarach. W sferze badań naukowych kluczową rolę odgrywa realizacja międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych (Horyzont 2020, Erasmus+), stworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, które publikują w renomowanych światowych czasopismach w dyscyplinach: informatyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Uczelnia może się również poszczycić zatrudnieniem i współpracą z kilkudziesięcioma autorytetami naukowymi reprezentującymi uczelnie z całego świata. Aktywna jest również wymiana i współpraca naukowa naszych pracowników badawczych, choć w czasie pandemii konronawirusa mobilność przybrała formy zdalne. Obszar kształcenia to rozwój programów podwójnych dyplomów z prestiżowymi uczelniami: Clark University. Programy realizowane są w języku angielskim i obejmują studia: Master (MSPC, MSIT, MPA, MBA), ale również bachelor i dwa programy doktorskie (Management oraz IT). Program dual degree z Clark University został akredytowany przez najstarszą na świecie agencję akredytacyjną z USA – NICHE, która ocenia jakość kształcenia w uczelniach należących do „Ligi bluszczowej”. Uczelnia podpisała ponad 80 umów o współpracy międzynarodowej i z sukcesem realizuje od wielu lat wymianę studencką, naukową w ramach programu Erasmus+ oraz wymian bilateralnych. Studenci naszej Uczelni chętnie uczestniczą w programie praktyk oferowanych w ramach programu Erasmus +. Sfera wdrożeń i współpracy z otoczeniem, odpowiadająca trzeciej misji uczelni akademickich realizowana jest przy pomocy ponad 20 międzynarodowych projektów implementujących innowacyjne rozwiązania w działalności komercyjnej, publicznej oraz trzecim sektorze. Wśród międzynarodowych partnerów biznesowych uczelni współpracujących w procesach wdrożeniowych, badawczych i dydaktycznych znaleźć można kilkadziesiąt przedsiębiorstw, w których zatrudniani są nasi absolwenci. Plany związane z internacjonalizacją, które są wdrażane przewidują uzyskanie najważniejszych akredytacji międzynarodowych dla programów kształcenia oraz wzmocnienie współpracy z biznesem międzynarodowym.

 

Forum Umiędzynarodowienia Programów Kształcenia SAN

 

Wykładowcy z zagranicy wizytujący w Społecznej Akademii Nauk

Rafiuddin Ahmed

Profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu, Wydział Studiów Biznesowych, Uniwersytet w Dhaka, Bangladesz

Dr Rafiuddin Ahmed jest doświadczonym naukowcem /trenerem /akademikiem /multipotencjalistą z bogatym doświadczeniem w kraju i Australii w zakresie umiejętności miękkich, umiejętności życiowych, umiejętności technicznych i przedsiębiorczości. Zdobył tytuł MBA na Uniwersytecie w Dhace, tytuł magistra MIB na Uniwersytecie w Melbourne oraz tytuł doktora na Uniwersytecie La Trobe w zakresie futurystycznej intra/przedsiębiorczości (Kidspreneurship) w Melbourne, Australia. Jest jednym z pionierów ruchu e-learningowego w Bangladeszu i pracuje jako strateg/szkoleniowiec, praktyk akademicki, edupreneur, przedsiębiorca w sektorze opieki zdrowotnej.

 

KIERUNEK:
Zarządzanie
Finanse i rachunkowość

 

WYBRANE MODUŁY:

Metody finansowania małych przedsiębiorstw
Przywództwo w środowisku międzynarodowym

Davit Aslanishvilii

Doktor ekonomii, adiunkt Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kaukaskiego.

PROFIL ZAWODOWY
- Doświadczenie bankowe, działalność maklerska, doradztwo, badania, publikacje (w trzech językach) na temat gruzińskiego rynku akcji, bankowości, walut, bonów skarbowych, polityki makro i mikroekonomicznej, dobrze rozwinięty portfel zarządzania aktywami klientów;
- Badanie i wycena sprawozdań finansowych różnych firm, przejęcia/podziały, sprzedaż nieruchomości i akcji, przetargi i uczciwa cena 450 różnych firm JS, księgowość, budżetowanie i planowanie, zarządzanie ryzykiem, biznes plany;
- W różnych okresach prowadził rejestr udziałów i akcji w różnych firmach;
- Założenie i zarządzanie wiodącą szkołą biznesu w Gruzji (program MBA). Rozwój i nauczanie na poziomie magisterskim i licencjackim;

 

KIERUNEK:

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

 

WYBRANY MODUŁ:
Metody Finansowania Małych Firm

David Chu-Meng Wu

Dziekan, Biuro Spraw Międzynarodowych i adiunkt, Centrum Edukacji Ogólnej, Uniwersytet Shih Hsin, Tajpej, Tajwan.

Pełnił funkcję asystenta pracownika naukowego w Tajwańskim Centrum WTO, Instytucie Badań Ekonomicznych Chung-Hua. Jego główne obszary badawcze obejmują stosunki UE-Chiny, politykę zagraniczną Chin oraz teorię stosunków międzynarodowych.

KIERUNEK:

Zarządzanie

 

WYBRANY MODUŁ:
Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi

Albrecht Fritzsche

Albrecht Fritzsche jest p.o. kierownika katedry technologii i zarządzania procesami na Uniwersytecie w Ulm. Jest również starszym wykładowcą w School of Business, Economics and Society na Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg. Posiada tytuł doktora filozofii z TU Darmstadt oraz doktorat z zarządzania przemysłowego z Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie. Posiada piętnastoletnie doświadczenie jako specjalista ds. systemów i konsultant ds. strategii w przemyśle produkcyjnym, gdzie pracował przy wielu różnych zleceniach w Niemczech, Chinach i innych krajach.

Dr Fritzsche prowadzi kursy w zakresie strategii innowacji, prognozowania, przedsiębiorczości i zarządzania technologią. Jego obecne badania koncentrują się na wyzwaniach organizacyjnych w kontekście transformacji cyfrowej. W szczególności interesują go teoretyczne podstawy interaktywnego tworzenia wartości i projektowania usług. Dr Fritzsche zarządza różnymi projektami badawczymi we współpracy z przemysłem, dotyczącymi tak różnych tematów, jak cyberbezpieczeństwo, cyberfizyczne systemy produkcyjne, otwarte laboratoria i inżynieria usług. Jest również odpowiedzialny za program studiów doktoranckich w Instytucie Systemów Informacyjnych.

 

KIERUNEK:

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

 

WYBRANY MODUŁ: Sukces w biznesie

Natalia llyashenko

Wykładowca uniwersytecki, Wydział Języków Obcych, Tłumaczeń i Komunikacji Międzykulturowej oraz Wydział Zarządzania Organizacyjnego Nowgorodzkiego Uniwersytetu Państwowego (NovSU)

Utalentowana profesjonalistka uznana za eksperta w dziedzinie spraw międzynarodowych, zarządzania projektami i programami oraz komunikacji międzykulturowej
- Certyfikowany menedżer jakości
- Wielozadaniowość z udowodnionymi umiejętnościami interpersonalnymi, budowania sieci kontaktów, zdolnościami przywódczymi i umiejętnością osiągania wyników
- Znajomość amerykańskiego i rosyjskiego systemu szkolnictwa średniego i wyższego

KIERUNEK:

Zarządzanie

WYBRANY MODUŁ:
Przywództwo w środowisku międzynarodowym

Joana Manarte

Wykładowca, Centrum Badań i Interwencji w Edukacji (CIIE) / Wydział Psychologii i Nauk o Edukacji - Uniwersytet w Porto (FPCEUP)

Działalność dydaktyczna i badawcza. Prezentacje ustne na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych. Organizacja krajowych i międzynarodowych wydarzeń naukowych. (Współ)Autor publikacji naukowych i artystycznych. Doświadczenie w zakresie biograficznych i narracyjnych metod badawczych. Doświadczenie w działalności wspomagającej badania naukowe - formatowanie i recenzowanie książek naukowych, tłumaczenia i korekta tłumaczeń, zarządzanie zadaniami, przygotowywanie sprawozdań z działalności. Recenzowanie czasopism naukowych. Komisja rekrutacyjna na stanowiska naukowe. Certyfikowany/akredytowany trener nauczycieli. Badania naukowe, występy artystyczne, aktywizm i wolontariat.

 

KIERUNEK:

Pedagogika

WYBRANY MODUŁ:
Edukacja międzykulturowa

Halyna Mishchuk

Kierownik Katedry Zasobów Pracy i Przedsiębiorczości, Profesor, Akademicki Instytut Ekonomii i Zarządzania, Narodowy Uniwersytet Inżynierii Wodnej i Środowiskowej (Rivne, Ukraina).

Główne obszary zainteresowań naukowych:
Innowacyjne aspekty zatrudnienia, sprawiedliwość dystrybutywna i społeczno-ekonomiczne czynniki odbudowy kapitału ludzkiego; zarządzanie zasobami ludzkimi

 

KIERUNEK:

Zarządzanie

 

WYBRANE MODUŁY:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym
Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi

Yuriy Petrushenko

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor

Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Państwowy w Sumach

Przewodniczący Sektorowej Rady Ekspertów 29 "Stosunki międzynarodowe" Narodowej Agencji Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym.
Kierownik Centrum Informacyjnego Unii Europejskiej w regionie Sumy.
Kierownik Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja dla życia" w Sumach.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Państwowego w Sumach z wyróżnieniem, specjalność "Finanse". W 2003 roku ukończył Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. N. Karazina. Magister ekonomii (2004), profesor nadzwyczajny (2006), doktor ekonomii (2016), profesor (2018).

 

KIERUNEK:

Zarządzanie


WYBRANY MODUŁ:
Przywództwo w środowisku międzynarodowym

Maria Rybaczewska

Pracownik naukowy, Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Stirling

Konsultant akademicki i biznesowy. Współpracuje głównie z MŚP, specjalizując się w marketingu i handlu detalicznym. Absolwentka International College of Journalism, University of Stirling oraz Politechniki Łódzkiej. Rozprawa doktorska poświęcona wizerunkowi pracodawcy a procesowi decyzji zakupowej nabywcy finalnego została wyróżniona przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2014 roku.

KIERUNEK:

Zarządzanie

 

WYBRANE MODUŁY:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym
Zarządzanie projektami

Delia Ștefenel

Doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Luciana Blagi w Sibiu. Była adiunktem na Uniwersytecie Zachodniej Macedonii i Uniwersytecie Demokryta w Tracji w Grecji. Ponadto, prowadziła laboratorium badawcze w zakresie socjologii migracji w ramach Współczesnej Bałkanii w Atenach, Grecja. Ponadto, była profesorem gościnnym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Würzburgu-Schweinfurcie, Niemcy. Brała udział jako ekspert w kilku projektach krajowych i unijnych. Do chwili obecnej jej badania zaowocowały ponad 40 pracami empirycznymi, zaproszonymi wykładami na wielu konferencjach i spotkaniach na całym świecie. Wśród jej głównych zainteresowań badawczych znajdują się: migracja i uchodźcy, komunikacja międzykulturowa, edukacja dorosłych, polityka regionalna i krajowa oraz niewolnictwo.

 

KIERUNEK:

Pedagogika

 

WYBRANE MODUŁY:

Edukacja międzykulturowa

Wyzwania i możliwości edukacji online

Janise Supe

Obecnie zastępca dyrektora w College of Business Administration na Łotwie. Ponad 10 lat doświadczenia w Sądzie Najwyższym Łotwy. Duża wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, sektorze sądowym, zarządzaniu dokumentami i sektorze szkolnictwa wyższego (wykładanie i zarządzanie programami studiów). Obecnie studiuje na Uniwersytecie Łotewskim na kierunku Ekonomia, uzyskując tytuł doktora. Pasjonuje się pracą, którą wykonuje.

 

KIERUNEK:

Zarządzanie

 

WYBRANY MODUŁ: Zarządzanie projektami

Svitlana Tarasenko

Starszy wykładowca na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Państwowego w Sumach

Zainteresowania badawcze: biznes międzynarodowy, polityka przemysłowa, wartości niematerialne i prawne, ekonomia zdrowia, technologie informacyjne i komunikacyjne.

KIERUNEK:

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

 

WYBRANY MODUŁ: Sukces w biznesie

Lucia Mokrá

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, sprawozdawca Międzyagencyjnej Rady programu UNESCO MOST oraz członkini zarządu TEPSA. Jest krajowym koordynatorem programu RAUN na Słowacji.

 

Jest autorką wielu prac badawczych, referatów i podręczników w kraju i za granicą. Uczestniczy w wielu projektach badawczych poświęconych prawu europejskiemu z punktu widzenia instytucjonalnego, jak również z punktu widzenia praktyki implementacyjnej. Główne obszary jej badań to prawo międzynarodowe, prawo europejskie, instytucje europejskie, prawa człowieka i prawo humanitarne. Jest aktywnie zaangażowana w proces wykładania na uniwersytetach zagranicznych (Wielka Brytania, Słowenia, Polska, Czechy i Włochy).

 

KIERUNEK:

Zarządzanie

 

WYBRANY MODUŁ: Zarządzanie projektami


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus