Projekty międzynarodowe

Search&Rescue - Nowoczesne technologie wczesnej lokalizacji uwięzionych ofiar pod zniszczonymi konstrukcjami i zaawansowane materiały eksploatacyjne do oceny ryzyka i bezpieczeństwa pierwszej reakcji w operacjach SAR

Zarówno katastrofy spowodowane przez człowieka, jak i klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi i ataki terrorystyczne, mogą prowadzić do uwięzienia ludzi pod gruzami i zniszczonymi konstrukcjami. W tych krytycznych sytuacjach kluczowa jest szybka i skuteczna reakcja, która może zapobiec lub znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia ofiar. Dlatego właśnie osoby udzielające pierwszej pomocy i zespoły ratownicze muszą być wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia i specjalistyczne oprzyrządowanie w celu zwiększenia ich możliwości, a mianowicie w zakresie dokładności, szybkiej lokalizacji i ograniczenia liczby fałszywych alarmów.

więcej...

SOSACT - STANDARYZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU STEM I KODOWANIA

W Planie Strategicznym Ministerstwa Edukacji Narodowej na lata 2015-2019 zostały wyznaczone cele wzmocnienia STEM. W raporcie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (2016), stwierdza się, że nie wystarczy zwiększyć umiejętności w zakresie edukacji STEM poprzez szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, które będą prowadzone przez nauczycieli i edukację uniwersytetów dla nauczycieli na wydziałach szkoleń zawodowych, które będą prowadzone przez uniwersytety. Również w wyniku badania przeprowadzonego z 42 207 nauczycielami w celu analizy potrzeb projektu przez Dyrekcję Generalną ds. Innowacji i Technologii Edukacyjnych w 2017 r. wykazano, że 86% nauczycieli chce realizować praktyki z wykorzystaniem działań projektowych opartych na STEM; 81,3% nauczycieli stwierdziło, że mogą uczyć w łatwiejszy i bardziej zabawny sposób dzięki działaniom STEM. Jednakże tylko 2,7% nauczycieli stwierdziło, że mogliby uczestniczyć w krajowych lub międzynarodowych działaniach edukacyjnych STEM. 

więcej...

ETRe - Zwiększanie gotowości szkół do przejścia na model kształcenia na odległość/hybrydowego z wykorzystaniem narzędzi opartych na technologii chmury

W czasie pandemii wirusa Covid-19 i w następstwie działań narzuconych przez kraje UE, na poziomie lokalnym, dotyczących edukacji, wiele szkół zostało zmuszonych do szybkiego przeniesienia całego procesu edukacyjnego on-line (UNESCO, UNICEF i Bank Światowy (październik, 2020) - Czego się nauczyliśmy? Przegląd wniosków z badania ministerstw edukacji na temat krajowych działań podjętych w związku z wirusem COVID-19), wdrażając model nauczania na odległość. Zmiany nastąpiły w ciągu roku akademickiego, co narzuciło dużą presję czasową na szybkie zmiany i natychmiastowe wdrożenie, któremu towarzyszyły problemy techniczne (Educational Institute of Scotland (May, 2020) - Teaching During the COVID-19 Shutdown survey).

więcej...

Di2Learn - EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ-CYFROWE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ W ERZE POST-COVID-19

Niespodziewana pandemia wirusa Covid-19 spowodowała ogromne zmiany w systemach edukacyjnych na całym świecie, mając na uwadze, że kryzys zdrowotny wpłynął na edukację szkolną prawie 1,6 miliarda dzieci w 195 krajach świata. W większości krajów, pandemia spowodowała czasowe zamknięcie szkół, a nauczanie cyfrowe stało się nową normalnością. Te ogólnokrajowe zamknięcia szkół nie tylko wpływają na naukę szkolną, ale także narzucają nowe sposoby nauczania, uwidaczniając znaczenie umiejętności cyfrowych, wykorzystania narzędzi technologicznych, odporności procedur edukacyjnych oraz gotowości organów edukacyjnych do oferowania stałej, wysokiej jakości nauczania, uczenia się i oceniania.

więcej...

ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki

Zrównoważona turystyka stanowi jeden z megatrendów rozwoju turystyki na świecie (OECD, 2018). Rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi turystyczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zwiększa zapotrzebowanie na ekologiczne umiejętności pracowników. Wśród tych umiejętności znajdują się: zarządzanie zasobami, emisjami i odpadami, projektowanie łańcuchów wartości w turystyce zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej, ochrona dziedzictwa naturalnego, kulturowego i lokalnego, rozwój zrównoważonych i dostępnych produktów turystycznych (NTG, 2019). 

więcej...

e-Dys-Learn: Podnoszenie kompetencji dydaktycznych przyszłych nauczycieli szkół podstawowych z zakresu kształcenia uczniów z trudnościami w uczeniu się

Trudności w uczeniu się są terminem używanym do zdefiniowania dysfunkcji w zakresie takich umiejętności jak pisanie, czytanie, działania arytmetyczne, mówienie i rozumowanie. Problem ten jest powszechny na całym świecie i zauważany zazwyczaj w okresie szkolnym. Najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu trudności w uczeniu się można określić jako dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia. Z drugiej strony, liczba projektów dotyczących powyższych trudności się wynosi zaledwie 80 spośród około 15 tysięcy projektów wspieranych w ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2018. Z tego powodu można stwierdzić, że liczba projektów dotyczących trudności w uczeniu się jest dość ograniczona.

więcej...

MentorME: PROMOWANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI POPRZEZ ROZWÓJ PROGRAMU MENTORSKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH

Utrzymujące się i narastające podziały społeczne w Europie podkreślają potrzebę stawienia czoła wyzwaniom społecznym i edukacyjnym przez wszystkie podmioty. Zgodnie z Odnowioną Agendą na rzecz Szkolnictwa Wyższego z 2017 r., szkolnictwo wyższe może odegrać ważną rolę w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, gospodarczym, kulturowym i demokratycznym Europy.

więcej...

DIGITALROUTES@CULTURE - Promowanie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości opartych na digitalizacji dziedzictwa kulturowego na rzecz zrównoważonej przyszłości

Wychodząc z poważnego kryzysu finansowego, Europa stoi w obliczu rosnących nierówności społecznych, zróżnicowania ludności, populizmu, radykalizacji i zagrożeń terrorystycznych. Nowe technologie i komunikacja cyfrowa zmieniają społeczeństwa, zmieniają styl życia, wzorce konsumpcji i relacje władzy w gospodarczych łańcuchach wartości. W tym zmieniającym się krajobrazie rola kultury jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

więcej...

Rozwój edukacji przedsiębiorczej - nauczanie poprzez model prowizyjny

Studenci często wydają się być nieprzygotowani do wejścia na rynek pracy. Firmy oferujące staże i praktyki w szkołach narzekają na niski poziom motywacji, dojrzałości i umiejętności społecznych wśród uczniów. W projekcie zostanie wykorzystana metoda nauczania zwana „modelem prowizji”. Polega ona na tym, że studenci dostają „zlecenie”, które mogliby otrzymać w prawdziwym życiu - czy to od firmy, organizacji charytatywnej czy innej organizacji społecznościowej. 

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus