Projekty międzynarodowe

HOLD ON- Wspieranie dostępu młodzieży do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Badania wykazują, że prawie 2/3 młodych ludzi w Europie cierpi na depresję i stany lękowe, przy czym osoby ze społeczności zagrożonych wykluczeniem są bardziej na nie narażone. Pandemia Covid-19 miała również poważny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego można przypisać szeroko zakrojonemu wpływowi zamykania placówek edukacyjnych, jakości edukacji zdalnej i kryzysowi na rynku pracy, który dotyka młodych ludzi. Młodzież borykająca się z trudnościami, w tym z problemami zdrowia psychicznego, jest generalnie mniej aktywna i ma mniejsze zaufanie do instytucji. Celem projektu Hold On jest zwiększenie dostępu młodych ludzi do usług wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i ich proaktywne zaangażowanie w poprawę sytuacji w tym zakresie.

więcej...

MOVE & ACT - Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez przedsiębiorczość i umiejętności cyfrowe

W czasie pandemii, społeczne oddalenie i izolacja, które miały miejsce w dwóch ostatnich latach z jej powodu, ujawniły ogromne zapotrzebowanie młodych ludzi na utrzymywanie kontaktu z innymi rówieśnikami, na interakcję, na rozwijanie umiejętności zawodowych, kreatywności i wyobraźni. Młodzi ludzie w wielu krajach byli zamknięci w swoich domach i dla wielu z nich technologie cyfrowe i sztuka były jedynym sposobem ekspresji i połączenia ze światem zewnętrznym.

więcej...

EcoDigi - Tryb transformacji dla dorosłych: Ekologiczna i inkluzywna edukacja cyfrowa

Pandemia COVID-19 wymusiła konieczność digitalizacji systemu edukacji. Edukacja formalna i nieformalna staje się coraz bardziej cyfrowa. W sektorze edukacji dorosłych przyniosło to pozytywny efekt w postaci promowania włączenia społecznego, ponieważ kształcenie na odległość umożliwia uczestnictwo dorosłych, którzy w przeciwnym razie byliby z różnych powodów wykluczeni. Z drugiej strony, w procesie cyfryzacji systemu edukacji nie przywiązywano dużej wagi do celów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, ani do integracji i różnorodności; odbywa się to głównie za pośrednictwem platform o wysokiej emisji dwutlenku węgla, a wiele platform i narzędzi cyfrowych nie jest przystosowanych do uczących się osób o specjalnych potrzebach. Propozycja projektu ma na celu wsparcie edukatorów dorosłych i instytucji edukacyjnych w przyjęciu bardziej ekologicznych praktyk i dostosowaniu ich oferty edukacyjnej dla osób uczących się o specjalnych potrzebach.

więcej...

InnoSocial - Włączanie do głównego nurtu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej w szkolnictwie wyższym

Projekt ma na celu ułatwienie włączenia edukacji w zakresie inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej (II&SE) do programów nauczania uczelni poprzez opracowanie zasobów dydaktycznych i budowanie zdolności kadry akademickiej do projektowania i prowadzenia edukacji w tym zakresie. W ramach naszego projektu opracowany zostanie kompleksowy kurs II&SE, który zwiększy integrację edukacji i innowacji włączającej, będzie promował współpracę z podmiotami ekonomii społecznej oraz wspierał uczenie się "dla" i "poprzez" przedsiębiorczość społeczną. Opracujemy zestaw narzędzi wspierających nauczycieli i trenerów, który umożliwi członkom wydziału opanowanie nowych podejść do projektowania instrukcji i metod nauczania sprzyjających rozwojowi innowacji i umiejętności przedsiębiorczych. W ten sposób nasz projekt przyczyni się do realizacji priorytetu programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego "Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwoju umiejętności".

więcej...

3D4DEAF - Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy

Inspiracją dla tego projektu była nagląca potrzeba zapewnienia programów szkoleniowych dla uczniów niesłyszących i niedosłyszących, ponieważ brak usług i programów dostępnych dla osób niesłyszących lub niedosłyszących dotyczących integracji na zdigitalizowanym rynku pracy jest niezwykle ograniczony w całym regionie. W unijnej Strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2021-2030 zaproponowano opracowanie integracyjnych, dostępnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności w zakresie "likwidowania luk w umiejętnościach, zwłaszcza cyfrowych, często we współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz włączenia do rynku pracy". Z zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego wynika, że kluczowym priorytetem jest opracowanie programów, które będą sprzyjać włączeniu społecznemu i będą dostępne dla grup w trudnej sytuacji, a jednocześnie będą sprzyjać rozwijaniu umiejętności technicznych i cyfrowych u osób prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w celu osiągnięcia transformacji rynku cyfrowego.

więcej...

BeAusome - PROMOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INTEGRACJI POPRZEZ WŁĄCZENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DO NAUCZANIA DZIECI Z AUTYZMEM

Dzieci z ASD (Autism Spectrum Disorder) najczęściej dzielą te same cechy braku wyobraźni, umiejętności komunikacji i interakcji. Umiejętności te są niezwykle ważne, aby rozwijać je na wczesnym etapie u dzieci z ASD, ponieważ mogą one sprzyjać poprawie jakości ich życia. Projekt ma na celu wprowadzenie i integrację pedagogiki cyfrowej w ramach rozwoju zawodowego nauczycieli, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania rodziców w naukę. Nauczyciele i rodzice odgrywają kluczową rolę w upraszczaniu procesu nauczania, zwiększaniu zaangażowania uczniów i wykorzystywaniu nauki na odległość. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej (VR) w klasach szkolnych może przyczynić się do rozwoju umiejętności społecznych dzieci, a jednocześnie zwiększyć innowacyjność metod nauczania i zapewnić żywsze środowisko uczenia się dla dzieci z ASD. To z kolei doprowadzi do stworzenia bardziej integracyjnej edukacji, poprzez umieszczenie dzieci w centrum nauki, a także zwiększenie motywacji i pewności siebie nauczycieli do korzystania z nowych technologii.

więcej...

AWARE - Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19

Lęk i depresja to dwa najczęstsze powody, dla których studenci szukają usług związanych ze zdrowiem psychicznym. Podczas gdy częstość występowania wszystkich innych chorób psychicznych zgłaszanych przez studentów uczelni zmniejszyła się lub pozostała bez zmian, stany lękowe wykazały wzrost z roku na rok. Osoby doświadczające chronicznego lęku często unikają miejsc i działań, które mogą wywołać te uczucia, co negatywnie wpływa na jakość ich życia. Często bagatelizują wpływ lęku na swoje codzienne życie lub po prostu mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają do czynienia z potencjalnie poważnym zaburzeniem zdrowia psychicznego. Pandemia COVID-19 i towarzyszące jej środki kontroli zakażeń wprowadziły znaczne zakłócenia w rutynie wielu studentów szkół wyższych na całym świecie. Pozbawiła ich również możliwości korzystania z usług doradztwa osobistego i wsparcia społecznego.

więcej...

RbtsInMath - Rozwijanie osiągnięć matematycznych poprzez wykorzystanie aplikacji robotycznych w nauczaniu odwróconym

Lęk przed matematyką (Mathematics Anxiety - MA) jest zjawiskiem powszechnym i wartym poważnego potraktowania w klasach zwykłych. Uczniowie mogą reagować na wyzwania pasywnym zachowaniem, wycofaniem się z wysiłku, obniżeniem samooceny i paniką. Znaczny lęk przed matematyką może mieć poważne konsekwencje w życiu codziennym, jak również w perspektywach pracy i awansu. Należy ostrożnie podchodzić do przyszłych skutków słabych osiągnięć, takich jak porzucanie nauki, wykluczenie społeczne lub bezrobocie, ponieważ obecnie w Europie około 14 milionów młodych ludzi nie kształci się i nie pracuje (artykuł KE - Europe in A Changing World, 2015), a znaczna część tego młodego pokolenia prawdopodobnie cierpi z powodu MA. Wykorzystanie robotyki w edukacji znajduje się w agendzie dostawców edukacji w szkołach podstawowych i średnich od ponad dwóch dekad w Europie (Bredenfeld, 2019), a badania pokazują, że roboty mają duży potencjał w podnoszeniu sukcesów i podnoszeniu kwalifikacji w zakresie matematyki (Highfield, 2010; Barker & Ansorge, 2007).

więcej...

roboSTEAMKIDS - Podniesienie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi poprzez cyfrowe doskonalenie nauczycieli i wprowadzenie integracyjnej edukacji STEAM i robotyki

Edukacji STEAM we wczesnym dzieciństwie często poświęca się zbyt mało uwagi. Badania pokazują, że edukacja STEAM powinna być nauczana w młodym wieku, aby dzieci były lepiej przygotowane i zainteresowane zawodami nowej generacji, które odpowiadają dziedzinom cyfrowym i naukowym. W tym kontekście UE w polityce "Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy" podkreśla, że "solidna gospodarka cyfrowa napędzana przez Europejczyków posiadających umiejętności cyfrowe jest niezbędna dla innowacji, wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności Europy". 

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus