Projekty międzynarodowe

AbleWithTechTools: Opracowywanie materiałów VR, zawierające narzędzia technologiczne dla przyszłych nauczycieli, pracujących z dziećmi z autyzmem

Szybki rozwój i wdrażanie technologii cyfrowych spowodowały dużą zmianę w dostępnych opcjach dla uczniów z autyzmem, kończąc izolację i ograniczone możliwości, z którymi się spotykają. Programy komputerowe oraz robotyka zostały zaprojektowane dla nich w celu ułatwienia dostępu do materiałów, wyrażania swoich pomysłów, pracy i ułatwionego udziału w procesie edukacyjnym. Nowe technologie pozwalają tym uczniom mieć równe szanse co rówieśnicy, zamieniając ich z niepełnosprawnych na odnoszących sukcesy uczniów.

więcej...

Access IT: Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich

Z roku na rok wzrasta dostępność turystyki i popyt na podróże. Aspekt ten jest zauważany szczególnie w dużych miastach. Jednak nie możemy zapominać o obszarach wiejskich, które stanowią wyzwanie. Nawet w dobrze wyposażonych, dostępnych miejscach turystycznych atrakcje i możliwości rekreacji są często niedostępne. Europejski sektor turystyki jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Managerowie tych przedsiębiorstw turystycznych zwykle nie mają świadomości potrzeb swoich klientów i mają niewystarczające umiejętności w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

więcej...

ROBOTICS4DEAF: Robotyka poprzez język migowy: zapewnienie dostępu i zaangażowanie w świat kodowania i robotyki uczniów z niepełnosprawnością słuchową lub z uszkodzeniem słuchu

Postępująca globalizacja sprawia, że umiejętności cyfrowe stają się niezbędnym elementem codziennego życia.  Wyszukiwanie informacji w Internecie, udostępnianie wiadomości online czy tworzenie treści cyfrowych to główne zadania już nie tylko informatyków, lecz większości przyszłego rynku pracy. Ostatnie badania wykazały, że luka w umiejętnościach cyfrowych jest duża. Przewiduje się, że 90% przyszłych miejsc pracy będzie wymagać pewnego poziomu umiejętności cyfrowych, podczas gdy 44% Europejczyków wciąż nie ma nawet podstawowych umiejętności. W tej grupie są głównie osoby młode i niepełnosprawne.

więcej...

VR4Gifted:Integracja uczenia się przez doświadczenie z wirtualną rzeczywistością w edukacji uczniów uzdolnionych.

Jedynym z istotnych celów edukacyjnych UE 2020 jest rozwijanie potencjału uzdolnionych dzieci za pomocą odpowiedniej edukacji. Istnieją specjalne opracowania dotyczące edukacji utalentowanych studentów oraz szereg projektów realizowanych przy wsparciu UE w krajach Unii Europejskiej. Jednak nie ma bezpośrednich studiów ani projektów dotyczących szkolenia przyszłych nauczycieli, którzy uczą uzdolnionych uczniów w salach integracyjnych ze względu na zastosowanie modelu kształcenia fusingowego.

więcej...

EmployeesCareer – Przewodnik Kariery i Aplikacja Mobilna dla Pracowników

W dzisiejszym życiu biznesowym faktem jest, że ludzie i jakość ich pracy są podstawowymi czynnikami sukcesu wszystkich organizacji. Co więcej, nastąpiły pewne znaczące zmiany w zakresie tego, w jaki sposób wykwalifikowani pracownicy postrzegają relacje biznesowe i czego oczekują od organizacji. Nie wystarczy już przedsiębiorstwom biznesowym, aby pracownicy jedynie wykonywali pracę, dlatego oczekuje się, że będą stale udoskonalać swoje umiejętności i angażować się w pracę zespołową.

więcej...

EUnderground

Dział Współpracy z Zagranicą SAN jest partnerem projektu EUnderground, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli.

więcej...

EMPLOYMENT PLUS (EEP): ukierunkowane praktyczne poradnictwo zawodowe kluczem do poprawy rynku pracy dla Europejczyków o niskich kwalifikacjach

Globalne rynki pracy zmieniają się w coraz szybszym tempie, wprowadzając nowe wymagania w zakresie umiejętności XXI wieku (OECD), nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (Europe2020), cyfryzacji i automatyzacji. Nisko wykwalifikowani i niewykwalifikowani są bardziej narażeni na największe ryzyko związane z tymi zmianami, takie jak niestabilne zatrudnienie, niepewne i niezdrowe warunki pracy oraz częste okresy bezrobocia, niż jakakolwiek inna grupa ludności, z powiązanymi kosztami dla osób i ogół społeczeństwa.

więcej...

SOLVINC – Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych we współpracy ze studentami z różnych krajów

Jest to dwuletni projekt z program Erasmus+ dotyczący szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest ułatwienie rozwoju kompetencji interkulturowych – wśród studentów miejscowych, z innych krajów oraz pracowników szkół wyższych – oparte na technice zdarzeń krytycznych Cohen-Emerique (2015), umożliwiającej rozpoczęcie zasadniczych i zrównoważonych procesów uczenia się.  SOLVINC ma za zadanie podnieść umiejętności komunikacyjne oraz zdolności zarządzania konfliktami  przez zastosowanie autentycznych przykładów konfliktów międzykulturowych, proponowanie możliwych rozwiązań i tym samym łagodzenie doświadczeń związanych z dyskryminacją wśród studentów uczelni wyższych. 

więcej...

ME-YOU-US - My Europe - Your Europe - Your Say

Projekt ME-YOU-US ma kilka innowacyjnych aspektów. Ma on na celu poszerzenie istniejącego podręcznika nauczyciela o nową zawartość, a poprzez dołączenie nowych członków do konsorcjum międzynarodowego także i o szerszy zasięg geograficzny.

więcej...

FLOURISH - Budowanie innowacji organizacyjnych

Globalizacja, wysoki stopień wzajemnych zależności i bardzo dynamiczny postęp technologiczny zmusiły wiele małych i średnich przedsiębiorstw do ponownego określenia nie tylko swoich produktów i usług, ale także ich modeli biznesowych i organizacyjnych, mając na uwadze utrzymanie konkurencyjności w dynamicznej gospodarce.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus