Projekty międzynarodowe

FOOD-AWARE - Materiały szkoleniowe i narzędzia wizualne do nauki na temat zrównoważonego rozwoju środowiska i odpowiedzialnego spożywania żywności we wczesnej edukacji

Projekt FOOD-AWARE zapewnia materiały szkoleniowe, pomoce naukowe i film edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym ze środowiska miejskiego na tematy związane z żywnością i rolnictwem w celu podniesienia świadomości na temat zrównoważonej produkcji żywności i odpowiedzialnego jej spożywania. Rezultaty projektu będą kształcić nauczycieli na temat  informowania swoich młodych uczniów w sposób interaktywny, zabawny i dostępny o tym, skąd pochodzi żywność, jak powstaje żywność, lokalna produkcja żywności, marnowanie żywności, zrównoważone rolnictwo, efektywne gospodarowanie zasobami , okrągłość i inne pokrewne pojęcia.

więcej...

Projektowanie Wirtualnego Środowiska 3D do nauczania IoT (Internet rzeczy)

Howard Gardner twierdzi, że nasze dzieci muszą być wyposażone w informacje i umiejętności, aby robić rzeczy, których "maszyny nie potrafią". Rozwój w kierunku świata, w którym urządzenia, które mogą produkować własną energię i wykonują niezbędną produkcję samodzielnie (drukarka 3D-4D) oraz  mogą również wzajemnie udostępniać informacje innym urządzeniom (Internet of Things), może stanowić przeszkodę dla ludzi, którzy wychowali się z edukacyjnym paradygmatem edukacji okresu industrialnego. Słowa Gardnera rzeczywiście podkreślają znaczenie "umiejętności XXI wieku", ponieważ będziemy świadkami upadku przemysłu, który ukształtował się w ciągu ostatnich 200 lat i powstania okresu "indywidualnej branży". W tym okresie transformacji umiejętności - kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpraca - staną się "powszechną alfabetyzacją", aby przetrwać w XXI wieku.

więcej...

Odkryj Nowy Świat Mody

Branże kreatywne to stosunkowo nowa koncepcja obejmująca dziedziny związane z kreatywnością naukową lub artystyczną, w tym projektowaniem mody i akcesoriów modowych. Według badania opublikowanego przez Ernst & Young (pierwsze badanie tego rodzaju), wszystkie 11 przemysłów kreatywnych i kulturalnych odgrywają coraz ważniejszą rolę w globalnej gospodarce. W 2013 r. wygenerowały one dochody w wysokości 2,250 mld USD (3% globalnego PKB) i zapewniły 29,5 mln miejsc pracy.

więcej...

GoDIGITAL - Wykorzystanie Narzędzi Cyfrowych W Pracy Nauczyciela. Zestaw Narzędzi Dla Skutecznych Strategii W Szkołach Podstawowych

Rewolucja cyfrowa zwiększa zapotrzebowanie na cyfrowe umiejętności i kompetencje, co wymaga inwestycji w infrastrukturę, zmiany organizacyjne, urządzenia cyfrowe i kompetencje cyfrowe nauczycieli oraz tworzenie cyfrowych (i otwartych) zasobów edukacyjnych i wysokiej jakości oprogramowania edukacyjnego. Edukacja i szkolenia powinny czerpać korzyści z nowych osiągnięć ICT i przyjmować innowacyjne i aktywne metody nauczania. Uczenie się nie może już być ograniczone do konkretnej klasy i harmonogramów, ale w pełni wykorzystywać najnowszą technologię.

 

więcej...

Strategies for refuGees

Główne cele projektu zostały określone z uwzględnieniem następujących potrzeb:

  • Pomoc organizacjom społecznym oraz instytucjom współpracującym z migrantami zwiększyć zasięg ich działań odnoszących się do integracji cudzoziemców;
  • Wsparcie szkoleń i rozwoju umiejętności w celu umożliwienia większej liczbie praktyków poprawę ich potencjału w zarządzaniu różnorodnością;
  • współpraca pomiędzy organizacjami, których misją jest społeczna i kulturowa.
więcej...

Dobry Start dla Wszystkich: Rozwój metod edukacji włączającej dla dzieci przedszkolnych z różnych środowisk kulturowych i mniej uprzywilejowanych środowisk społecznych

Wyniki badań zrealizowanych przez Komisję Europejską potwierdzają założenie, że inwestycja we wczesne etapy edukacji daje najlepsze korzyści ekonomiczne i społeczne na całe życie. Udowodniono, że wczesna interwencja ma istotny wpływ na osiągnięcia szkolne, wydajność pracy, zmniejszenie przestępczości.

więcej...

INCLUVET – Promocja włączania edukacji przez praktykę zawodową (WBL) osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wyposażanie nauczycieli kształcenia specjalnego zawodowego oraz mentorów w innowacyjne narzędzia i metody

Duży odsetek niepowodzeń szkolnych i nierówności wśród jednostek i społeczeństwa jest coraz częściej rozpoznawalnym problemem w całej Europie. Zwiększanie osiągnieć wszystkich uczniów jest postrzegane nie tylko jako inicjatywa polityczna, ale również jako obowiązek etyczny. Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 (ET 2020) podkreślają rolę edukacji włączającej. W związku z tym, wszyscy uczniowie muszą zdobyć kluczowe umiejętności, które umożliwią im zaangażowanie w edukację i pomogą w zdobyciu zatrudnienia.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus