Projekty międzynarodowe

ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki

Zrównoważona turystyka stanowi jeden z megatrendów rozwoju turystyki na świecie (OECD, 2018). Rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi turystyczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zwiększa zapotrzebowanie na ekologiczne umiejętności pracowników. Wśród tych umiejętności znajdują się: zarządzanie zasobami, emisjami i odpadami, projektowanie łańcuchów wartości w turystyce zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej, ochrona dziedzictwa naturalnego, kulturowego i lokalnego, rozwój zrównoważonych i dostępnych produktów turystycznych (NTG, 2019). 

więcej...

e-Dys-Learn: Podnoszenie kompetencji dydaktycznych przyszłych nauczycieli szkół podstawowych z zakresu kształcenia uczniów z trudnościami w uczeniu się

Trudności w uczeniu się są terminem używanym do zdefiniowania dysfunkcji w zakresie takich umiejętności jak pisanie, czytanie, działania arytmetyczne, mówienie i rozumowanie. Problem ten jest powszechny na całym świecie i zauważany zazwyczaj w okresie szkolnym. Najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu trudności w uczeniu się można określić jako dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia. Z drugiej strony, liczba projektów dotyczących powyższych trudności się wynosi zaledwie 80 spośród około 15 tysięcy projektów wspieranych w ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2018. Z tego powodu można stwierdzić, że liczba projektów dotyczących trudności w uczeniu się jest dość ograniczona.

więcej...

MentorME: PROMOWANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI POPRZEZ ROZWÓJ PROGRAMU MENTORSKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH

Utrzymujące się i narastające podziały społeczne w Europie podkreślają potrzebę stawienia czoła wyzwaniom społecznym i edukacyjnym przez wszystkie podmioty. Zgodnie z Odnowioną Agendą na rzecz Szkolnictwa Wyższego z 2017 r., szkolnictwo wyższe może odegrać ważną rolę w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, gospodarczym, kulturowym i demokratycznym Europy.

więcej...

DIGITALROUTES@CULTURE - Promowanie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości opartych na digitalizacji dziedzictwa kulturowego na rzecz zrównoważonej przyszłości

Wychodząc z poważnego kryzysu finansowego, Europa stoi w obliczu rosnących nierówności społecznych, zróżnicowania ludności, populizmu, radykalizacji i zagrożeń terrorystycznych. Nowe technologie i komunikacja cyfrowa zmieniają społeczeństwa, zmieniają styl życia, wzorce konsumpcji i relacje władzy w gospodarczych łańcuchach wartości. W tym zmieniającym się krajobrazie rola kultury jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

więcej...

Rozwój edukacji przedsiębiorczej - nauczanie poprzez model prowizyjny

Studenci często wydają się być nieprzygotowani do wejścia na rynek pracy. Firmy oferujące staże i praktyki w szkołach narzekają na niski poziom motywacji, dojrzałości i umiejętności społecznych wśród uczniów. W projekcie zostanie wykorzystana metoda nauczania zwana „modelem prowizji”. Polega ona na tym, że studenci dostają „zlecenie”, które mogliby otrzymać w prawdziwym życiu - czy to od firmy, organizacji charytatywnej czy innej organizacji społecznościowej. 

więcej...

AbleWithTechTools: Opracowywanie materiałów VR, zawierające narzędzia technologiczne dla przyszłych nauczycieli, pracujących z dziećmi z autyzmem

Szybki rozwój i wdrażanie technologii cyfrowych spowodowały dużą zmianę w dostępnych opcjach dla uczniów z autyzmem, kończąc izolację i ograniczone możliwości, z którymi się spotykają. Programy komputerowe oraz robotyka zostały zaprojektowane dla nich w celu ułatwienia dostępu do materiałów, wyrażania swoich pomysłów, pracy i ułatwionego udziału w procesie edukacyjnym. Nowe technologie pozwalają tym uczniom mieć równe szanse co rówieśnicy, zamieniając ich z niepełnosprawnych na odnoszących sukcesy uczniów.

więcej...

Access IT: Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich

Z roku na rok wzrasta dostępność turystyki i popyt na podróże. Aspekt ten jest zauważany szczególnie w dużych miastach. Jednak nie możemy zapominać o obszarach wiejskich, które stanowią wyzwanie. Nawet w dobrze wyposażonych, dostępnych miejscach turystycznych atrakcje i możliwości rekreacji są często niedostępne. Europejski sektor turystyki jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Managerowie tych przedsiębiorstw turystycznych zwykle nie mają świadomości potrzeb swoich klientów i mają niewystarczające umiejętności w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

więcej...

ROBOTICS4DEAF: Robotyka poprzez język migowy: zapewnienie dostępu i zaangażowanie w świat kodowania i robotyki uczniów z niepełnosprawnością słuchową lub z uszkodzeniem słuchu

Postępująca globalizacja sprawia, że umiejętności cyfrowe stają się niezbędnym elementem codziennego życia.  Wyszukiwanie informacji w Internecie, udostępnianie wiadomości online czy tworzenie treści cyfrowych to główne zadania już nie tylko informatyków, lecz większości przyszłego rynku pracy. Ostatnie badania wykazały, że luka w umiejętnościach cyfrowych jest duża. Przewiduje się, że 90% przyszłych miejsc pracy będzie wymagać pewnego poziomu umiejętności cyfrowych, podczas gdy 44% Europejczyków wciąż nie ma nawet podstawowych umiejętności. W tej grupie są głównie osoby młode i niepełnosprawne.

więcej...

VR4Gifted:Integracja uczenia się przez doświadczenie z wirtualną rzeczywistością w edukacji uczniów uzdolnionych.

Jedynym z istotnych celów edukacyjnych UE 2020 jest rozwijanie potencjału uzdolnionych dzieci za pomocą odpowiedniej edukacji. Istnieją specjalne opracowania dotyczące edukacji utalentowanych studentów oraz szereg projektów realizowanych przy wsparciu UE w krajach Unii Europejskiej. Jednak nie ma bezpośrednich studiów ani projektów dotyczących szkolenia przyszłych nauczycieli, którzy uczą uzdolnionych uczniów w salach integracyjnych ze względu na zastosowanie modelu kształcenia fusingowego.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus