Projekty międzynarodowe

EmployeesCareer – Przewodnik Kariery i Aplikacja Mobilna dla Pracowników

W dzisiejszym życiu biznesowym faktem jest, że ludzie i jakość ich pracy są podstawowymi czynnikami sukcesu wszystkich organizacji. Co więcej, nastąpiły pewne znaczące zmiany w zakresie tego, w jaki sposób wykwalifikowani pracownicy postrzegają relacje biznesowe i czego oczekują od organizacji. Nie wystarczy już przedsiębiorstwom biznesowym, aby pracownicy jedynie wykonywali pracę, dlatego oczekuje się, że będą stale udoskonalać swoje umiejętności i angażować się w pracę zespołową.

więcej...

EUnderground

Dział Współpracy z Zagranicą SAN jest partnerem projektu EUnderground, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli.

więcej...

EMPLOYMENT PLUS (EEP): ukierunkowane praktyczne poradnictwo zawodowe kluczem do poprawy rynku pracy dla Europejczyków o niskich kwalifikacjach

Globalne rynki pracy zmieniają się w coraz szybszym tempie, wprowadzając nowe wymagania w zakresie umiejętności XXI wieku (OECD), nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (Europe2020), cyfryzacji i automatyzacji. Nisko wykwalifikowani i niewykwalifikowani są bardziej narażeni na największe ryzyko związane z tymi zmianami, takie jak niestabilne zatrudnienie, niepewne i niezdrowe warunki pracy oraz częste okresy bezrobocia, niż jakakolwiek inna grupa ludności, z powiązanymi kosztami dla osób i ogół społeczeństwa.

więcej...

SOLVINC – Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych we współpracy ze studentami z różnych krajów

Jest to dwuletni projekt z program Erasmus+ dotyczący szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest ułatwienie rozwoju kompetencji interkulturowych – wśród studentów miejscowych, z innych krajów oraz pracowników szkół wyższych – oparte na technice zdarzeń krytycznych Cohen-Emerique (2015), umożliwiającej rozpoczęcie zasadniczych i zrównoważonych procesów uczenia się.  SOLVINC ma za zadanie podnieść umiejętności komunikacyjne oraz zdolności zarządzania konfliktami  przez zastosowanie autentycznych przykładów konfliktów międzykulturowych, proponowanie możliwych rozwiązań i tym samym łagodzenie doświadczeń związanych z dyskryminacją wśród studentów uczelni wyższych. 

więcej...

ME-YOU-US - My Europe - Your Europe - Your Say

Projekt ME-YOU-US ma kilka innowacyjnych aspektów. Ma on na celu poszerzenie istniejącego podręcznika nauczyciela o nową zawartość, a poprzez dołączenie nowych członków do konsorcjum międzynarodowego także i o szerszy zasięg geograficzny.

więcej...

FLOURISH - Budowanie innowacji organizacyjnych

Globalizacja, wysoki stopień wzajemnych zależności i bardzo dynamiczny postęp technologiczny zmusiły wiele małych i średnich przedsiębiorstw do ponownego określenia nie tylko swoich produktów i usług, ale także ich modeli biznesowych i organizacyjnych, mając na uwadze utrzymanie konkurencyjności w dynamicznej gospodarce.

więcej...

MEDICE - Migrantki jako mentorki w opiece zdrowotnej

Zgodnie z raportem "Promowanie zdrowia uchodźców i imigrantów" (WHO, 2017) kobiety, dzieci, w tym małoletni bez opieki, oraz osoby niepełnosprawne - są szczególnie narażone na problemy zdrowotne. Osoby te są bardziej narażone na rozwój chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym na problemy ze zdrowiem psychicznym. Migracja i wysiedlanie mogą również stwarzać szczególne zagrożenia dla zdrowia, w tym przemoc seksualną, zwłaszcza wobec kobiet i dziewcząt. Jest to szczególnie istotne, ponieważ kobiety i dziewczęta będące uchodźcami lub migrantami często stają w obliczu różnych wyzwań związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym i są najbardziej narażone na możliwą do uniknięcia śmiertelność i zachorowalność wynikającą z braku usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

więcej...

ARTinLAN - globalna wirtualna wioska dla języków i sztuki

Badania pokazują, że pozytywne doświadczenia z kursami języków obcych we wczesnym wieku zwiększają motywację uczniów do nauki więcej niż jednego języka (Artsed 2009). Ostatecznie te umiejętności językowe wzmocnią ich późniejszą konkurencyjność na rynku pracy, gdzie istnieje wielka potrzeba wielojęzycznych pracowników.

więcej...

DŹWIĘK BIZNESU - Wykorzystanie kompetencji przedsiębiorczych osób dorosłych w celu usprawnienia dzielenia się wiedzą biznesową

Projekt cechuje podejście oparte na idei, że muzyka (w szczególności historia muzyki rockowej w obecnym projekcie pilotażowym) może być wykorzystywana jako wskazówka do szkolenia dorosłych w zakresie zarządzania, biznesu i przedsiębiorczości. Gatunek muzyczny nie ma związku z planowaniem działań. W ten sposób projekt ma większą powtarzalność.  Podejście do zarządzania cyklem projektu, które będzie stosowane poza nieformalnym podejściem opartym na muzyce, pomoże uczestnikom skupić się na rzeczywistych potrzebach i dostarczaniu potencjalnych rozwiązań tych potrzeb poprzez pomysły biznesowe.

więcej...

FOOD-AWARE - Materiały szkoleniowe i narzędzia wizualne do nauki na temat zrównoważonego rozwoju środowiska i odpowiedzialnego spożywania żywności we wczesnej edukacji

Projekt FOOD-AWARE zapewnia materiały szkoleniowe, pomoce naukowe i film edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym ze środowiska miejskiego na tematy związane z żywnością i rolnictwem w celu podniesienia świadomości na temat zrównoważonej produkcji żywności i odpowiedzialnego jej spożywania. Rezultaty projektu będą kształcić nauczycieli na temat  informowania swoich młodych uczniów w sposób interaktywny, zabawny i dostępny o tym, skąd pochodzi żywność, jak powstaje żywność, lokalna produkcja żywności, marnowanie żywności, zrównoważone rolnictwo, efektywne gospodarowanie zasobami , okrągłość i inne pokrewne pojęcia.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus