Eksperci

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Profesor ekonomii i nauk humanistycznych. Prezes zarządu PCG Academia i PCG Polska (część międzynarodowej korporacji Public Consulting Group). Kierownik Katedry  Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Profesor w Clark University oraz Kierownik Katedry Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Dyrektor Programu Clark University Branch Campus.

Prof. Sułkowski jest uczestnikiem wielu profesjonalnych, międzynarodowych stowarzyszeń, w tym: Reseau PGV, IFERA, EURAM, AofM. Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Journal of Intercultural Management”. Autor około 300 publikacji i 15 książek. Był kierownikiem w 16 projektach badawczych. Prof.Sułkowski jest laureatem licznych nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University i Społecznej Akademii Nauk. Jego główne zainteresowania badawcze to: zarządzanie instytucjami szkolnictwa wyższego oraz zarządzanie publiczne, nurt krytyczny zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego, kultura organizacyjna, zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi.

 

Prof. Sułkowski pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ Ahead.

 

Prof. dr hab. Izabela Warwas

Prof. dr hab. Izabela Warwas jest Profesorem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem wiekiem i różnorodnością. Prof. Warwas jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Od 2002 roku uczestniczyła w ponad 35 projektach europejskich jako ewaluator i ekspert. Ponadto Prof. Warwas brała udział w kilku projektach krajowych zleconych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i urzędy marszałkowskie. W latach 2002-2017 przeprowadziła audyt kilkudziesięciu firm w ramach ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

 

Prof. Warwas pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ Ahead.

Dr Małgorzata Dzimińska

Małgorzata Dzimińska jest doktorem nauk społecznych ze specjalnością pedagogika (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), magistrem filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki). Zrealizowała również program  z zakresu Komunikacji Międzykulturowej (Uniwersytet Tampere) oraz Zarządzania Projektami (Uniwersytet Harvarda). Jest certyfikowanym menedżerem projektów (PMP), menedżerem (Studia podyplomowe z zarządzania) oraz moderatorem Design Thinking.

Po ukończeniu blisko 10 lat pracy w strukturach międzynarodowego biznesu, w 2017 r. powróciła do pracy akademickiej. Prowadzi zajęcia ze studentami podyplomowych studiów MBA w języku angielskim z następujących przedmiotów: metody badawcze, zarządzanie projektami i Design Thinking. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na kulturze jakości w szkolnictwie wyższym, zarządzaniu szkolnictwem wyższym, wykorzystywaniu danych w oświacie i szkolnictwie wyższym, komunikacji naukowej, badaniach społecznych opartych na partycypacji, citizen science. Publikuje w międzynarodowych czasopismach.

Małgorzata jest doświadczonym managerem projektów. Ma 19-letnie doświadczenie w pracy projektowej jako koordynator lub partner w polskich i międzynarodowych przedsięwzięciach zarówno dla biznesu, jak i dla uniwersytetów. Obecnie jest zaangażowana w projekt Erasmus+ (DATADRIVE) i projekt H2020 (CONCISE), w ramach których zapewnia wkład metodologiczny i merytoryczny.

Dr Eulalia Adasiewicz

Eulalia Adasiewicz - dr nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiada duże doświadczenie w pracy nauczyciela, pełniła stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej. Aktualnie pracuje jako adiunkt  w SAN. Wykłada przedmioty z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, teorii kształcenia wieku dziecięcego oraz z zakresu metodyk szczegółowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W obszarze dydaktyki łączy wiedzę z zakresu posiadanego doświadczenia w pracy z dziećmi z szerokim zakresem wiedzy teoretycznej. Głównym obszarem jej zainteresowań jest transformacja wiedzy psychologicznej o procesach uczenia się, nauczania i wychowania na grunt pedagogiki.

 

Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ VR4Gifted.

Dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda

Dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda  - specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Interesuje się problematyką wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także  problematyką andragogiczną, gerontologiczną oraz badaniami biograficznymi, szczególnie badaniem dróg edukacyjnych osób dorosłych.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

 

Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ ARTinLAN.

Dr Agata Matuszewska - Kubicz

Psycholog organizacji, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów I stopnia KRT oraz Szkoły Coachów Akademii SET. Obecnie adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz doradca ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości. Jej zainteresowania zawodowe obejmują tematykę zasobów ludzkich na rynku pracy, budowania marki pracodawcy, przedsiębiorczości oraz psychologii zarządzania.

 

Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ Employment Plus.

Dr Małgorzata Klimka-Kołysko

Dr Małgorzata Klimka-Kołysko - psycholog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych i osobistych. Wykładowca akademicki z ponad 10-letnim doświadczeniem. Jej zainteresowania badawcze i publikacje związane są głównie ze wszystkimi zagadnieniami psychologii pracy. Współpracowała z międzynarodowymi ekspertami w projektach unijnych, takich jak: „Od szkoły do kariery:” Metodologia poradnictwa zawodowego ukierunkowanego na studenta za pomocą testu ścieżki kariery (CPT) ”;„ProHear - Komunikacja bez barier”; „FLOURISH - budowanie innowacji organizacyjnych”. Współpracowała z Centrum Rozwoju Edukacji jako współautor krajowych programów w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego dla wszystkich etapów edukacji oraz programów edukacyjnych dla nauczycieli i doradców zawodowych.

 

Pełni funkcję eksperta w projektach Erasmus+ ProHear i FLOURISH.

Dr Anna Staszewska

Wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, autorka publikacji naukowych, głównie w tematyce zarządzania ryzykiem i obecnie rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce.  Członek zespołu wdrażającego ”Metodę czarnych punktów”(innowacyjne podejście do kompleksowego zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia.

Od ponad 10 lat poszerza swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, w naukach i zarządzaniu, w szczególności w zarządzaniu strategicznym, zmianą i ryzykiem. Współpracuje z uczelniami wyższymi, w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz koordynacji, realizacji projektów międzynarodowych i krajowych takich, jak: InterDoktorMen, Akademia SME, Project MEDICE. Doświadczenie, praktyczne, umiejętności i wiedza  umożliwiły współpracę również z sektorem prywatnym, w zakresie wsparcia biznesowego i prowadzania szkoleń dla firm, w obszarach: zarządzania zmianą, ryzykiem, zasobami ludzkim oraz rozwojem organizacji.

 

Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ MEDICE.

Dr Halina Majer

Dr Halina Majer ukończyła studia filologiczne w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Przez wiele lat związana była z Instytutem Anglistyki UŁ;  od roku 2011 jest adiunktem w  Katedrze Filologii Angielskiej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Specjalizuje się w dydaktyce języków obcych oraz w tematyce z zakresu psychopedagogiki. Jest autorką szeregu artykułów na tematy dotyczące akwizycji języka obcego, wielojęzyczności,  dyskursu klasowego, metodyki nauczania języka angielskiego,  oraz była  promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, obronionych na Uniwersytecie Łódzkim i w Społecznej Akademii Nauk. Należy do stowarzyszeń naukowych  IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) oraz ISAPL (International Society of Applied Psycholinguistics). Trzykrotnie przebywała na stypendiach naukowych w USA i w Wielkiej Brytanii. W ramach programów wymian międzynarodowych prowadziła wykłady w Portugalii, Szwecji, Francji, Turcji, Hiszpanii, na Węgrzech. Od 1997 roku jest recenzentem podręczników do nauczania języka angielskiego jako rzeczoznawca MEN.

 

Pełni funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ MFClubs.

Dr Maciej Dębski

Dr Maciej Dębski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w zakresie marketingu oraz zarządzania w turystyce. Autor lub współautor książek pt. „Kreowanie silnej marki”, „Polityka turystyczna”, „Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej” oraz kilkudziesięciu publikacji wydawanych w Polsce i poza granicami kraju.  W swoich zainteresowaniach naukowych oraz praktycznych koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi marketingu. W chwili obecnej pracownik Społecznej Akademii Nauk, pełniący funkcję Dyrektora Zarządzającego filią SAN w Warszawie oraz kierownika Katedry Turystyki i Marketingu. W przeszłości m.in. Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie odpowiedzialny za strategię rozwoju Uczelni.

 

Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ Access IT.

Dr Katarzyna Wodniak

Katarzyna Wodniak jest adiunktem w Społecznej Akademii Nauk i honorowym pracownikiem naukowym w Trinity College Dublin. Ukończyła doktorat z socjologii na TCD. Jej głównym zainteresowaniem badawczym jest socjologia organizacji. Badała kwestie migracji i międzykulturowości. Oprócz doświadczenia akademickiego posiada także doświadczenie zawodowe w pracy z imigrantami z polskiej ambasady w Dublinie i z różnymi organizacjami pozarządowymi w Irlandii. Działalność ta obejmowała między innymi działanie w imieniu imigrantów, projektowanie i przeprowadzanie szkoleń oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych.

 

Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus + Solvinc.

Dr Waleed Serhan

Waleed Serhan jest adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Waleed jest doktorem socjologii Trinity College Dublin i magistrem studiów rozwojowych na Uniwersytecie Glasgow. Obecnie bada imigrantów i muzea oraz relacje między ruchami społecznymi. Wcześniej był zaangażowany w kilka projektów badawczych dotyczących stosunków etnicznych i uchodźców, międzykulturowości, ruchów społecznych oraz muzeów i budowania narodu. Waleed prowadził także kursy socjologii na poziomie licencjackim i podyplomowym.

 

Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus + Solvinc.

Mgr Olena Kulykovets

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych ze specjalnością Turystyka i Rekreacja na SGGW, doktorantka zarządzania i nauk o jakości. Jej zainteresowaniem badawczym jest marketing, w tym innowacyjne narzędzia marketingowe i różne metody badań naukowych,np. neuromarketing. Drugim obszarem jej zainteresowań naukowych są usługi turystyczne, szczególnie na obszarach wiejskich. Członkini komitetów organizacyjnych wydarzeń międzynarodowych, koordynatorka Towarzystwa Naukowego Turystyki i Rekreacji w SAN, uczestniczka konferencji i wydarzeń naukowych, autorka ponad 30 publikacji naukowych.

 

Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus + Access IT.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus