Eksperci

dr hab. Maria Piątek, prof. SAN

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2012 r. uzyskała stopień doktora w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kielcach, a w 2020 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku, a także pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych. Jako malarka wykorzystuje w swoich obrazach znaki kultury masowej. Wraz z członkami Stowarzyszenia Artystycznego Front Art tworzy Kamienicę Artystyczną TA3, w której zorganizowano ponad 100 wystaw i zrealizowano kilka projektów edukacji kulturalnej, w tym realizację muralu.

Pełni rolę eksperta merytorycznego w projektach Erasmus+ EcoDigi oraz PandemicArt.

dr Maciej Dębski, prof. SAN

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalista w zakresie marketingu oraz zarządzania w turystyce. Autor lub współautor książek pt. „Kreowanie silnej marki”, „Polityka turystyczna”, „Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej” oraz kilkudziesięciu publikacji wydawanych w Polsce i poza granicami kraju.  W swoich zainteresowaniach naukowych oraz praktycznych koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi marketingu. W chwili obecnej pracownik Społecznej Akademii Nauk, pełniący funkcję Dyrektora Zarządzającego filią SAN w Warszawie oraz kierownika Katedry Turystyki i Marketingu. W przeszłości m.in. Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie odpowiedzialny za strategię rozwoju Uczelni.

 

Pełnił funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ Access IT.

dr Aleksandra Gradowska, prof. SAN

Psycholog, psychoterapeuta. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Jest kierownikiem Kierunku Psychologia w Społecznej Akademii Nauk. W pracy badawczej zajmuje się badaniami dotyczącymi wpływu choroby somatycznej na szeroko rozumiane funkcjonowanie psychologiczne. Jest autorką publikacji naukowych na ten temat. Prowadzi także podłużne badania eksperymentalne, łącząc dwie dziedziny nauki- medycynę i psychologię. W Społecznej Akademii Nauk prowadzi między innymi certyfikowane zajęcia z Metod Statystycznych w Psychologii, współpracując w tym zakresie z Predictive Solution, a także certyfikowane zajęcia z wybranych metod diagnozy klinicznej.

Pełni rolę eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ BeAusome.

dr Iga Maria Lehman, prof. SAN

Dyrektor Instytutu Anglistyki, opiekun merytoryczny kierunku Filologia angielska i wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Naukowo zajmuje się krytyczną analizą dyskursu, studiami nad tożsamością i kulturą oraz komunikacją międzykulturową. Redaktorka naczelna wydawanego co dwa lata czasopisma Discourses on Culture, tworzącego forum naukowe dla badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Pełni rolę eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ LEXIS.

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN

Anna Maria Migdał jest profesorem nadzwyczajnym w Społecznej Akademii Nauk. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, ale jej badania są interdyscyplinarne ze względu na jej zainteresowania naukowe i doświadczenie zawodowe. Przez wiele lat była odpowiedzialna za opiekę nad studentami zagranicznymi jako koordynator i prodziekan ds. programów międzynarodowych. Pełniła również funkcję rzecznika osób niepełnosprawnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na zarządzaniu międzykulturowym i zrównoważonym rozwoju w zarządzaniu, uprzedzeniach i innych kwestiach etycznych związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, a także na badaniu wyzwań i doświadczeń, przed którymi stoją grupy nieuprzywilejowane, takie jak uchodźcy, migranci, studenci zagraniczni i kobiety, w różnych kontekstach.

Pełniła funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+E-Teach.

Obecnie pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus + PRO.GENDERING

dr Grzegorz Mazurkiewicz, prof. SAN

Wykładowca akademicki na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, od 25 lat związany z branżą TSL jako praktyk, uzyskane doświadczenie zawodowe wykorzystuje w procesie dydaktycznym. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Klastra Lodzistics (Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej).

Do  głównych obszarów badawczych należy problematyka transportu i spedycji w handlu międzynarodowym, regulacji prawnych dotyczących transportu, zarządzania łańcuchami dostaw.

Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projektach Erasmus+ Innosocial.

dr inż. Paweł Pełczyński

Doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. W pracy badawczej skupia się na problemach związanych z pomiarami, analizą danych pomiarowych i obrazów, a także układami sterowania.

Pełni rolę eksperta merytorycznego w projektach Erasmus+ BLwithRobotics oraz RbtsInMatch.

dr Mariola Badowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, specjalność - polityka społeczna oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, dyscyplina - pedagogika. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują edukację dorosłych, edukację globalną (edukacja międzykulturowa, zrównoważony rozwój, edukacja na rzecz pokoju), pedagogikę społeczną, politykę społeczną, integrację społeczne, nierówności społeczne i jakość życia.

Prowadziła szkolenia wspierające proces integracji społecznej uchodźców i imigrantów, indywidualne szkolenia z zakresu działań antydyskryminacyjnych w pracy, problematykę uchodźców na polskim rynku pracy, poszanowania godności w pracy, zarządzania stresem. Autorka lub współautorka wielu publikacji dotyczących współczesnego społeczeństwa, wyzwań edukacyjnych w kontekście narastających nierówności społecznych czy dylematów polityki edukacyjnej w kontekście społeczeństw wielokulturowych. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych szeroko pojętej edukacji.

 

Pełniła funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ DeSTT.

 

dr Krzysztof Ćwiertniewski

Doktor sztuki. W 2012 r. ukończył z Wyróżnieniem Dziekańskim Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę doktorską „E- project, Obrazy Dynamiczne”, bazującą na grafikach wykonanych z użyciem druku lentikularnego, obronił jednogłośnie w 2018 roku. Artysta multimedialny, posługuje się grafiką, fotografią, instalacją i filmem. W swoich działaniach artystycznych często szuka połączeń między sztuką a nauką. Laureat ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach i na festiwalach krajowych jak i międzynarodowych. Uczestnik ponad 50- ciu wystaw zbiorowych i ponad 10-ciu indywidualnych. W swojej twórczości często dotyka zagadnień związanych ze światłem, kolorem oraz materią. Obecnie zgłębia tajniki technologii neonowej, a jego wystawa w Galerii Oranżeria jest efektem jego ostatnich doświadczeń na tym polu.

Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projektach Erasmus+ smartAInnovators oraz RoboSTEAMKIDS.

dr Paweł Łyjak

Doktor sztuki, grafik, malarz, autor obiektów i instalacji. W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest laureatem Nagrody Imienia Tadeusza Kulisiewicza oraz stypendium dla Młodych Twórców Prezydenta Miasta Białystok. Oprócz działalności naukowej i artystycznej, posiada także doświadczenie trenerskie. W 2012 r. pełnił funkcję instruktora terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, gdzie prowadził zajęcia artystyczne z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Był również koordynatorem wydarzeń kulturalnych. Prezentował prace na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.

Pełni rolę eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ MOVE&ACT.

dr Agata Matuszewska - Kubicz

Psycholog organizacji, doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych, doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów I stopnia KRT oraz Szkoły Coachów Akademii SET. Obecnie adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz doradca ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i doradztwo z obszaru kompetencji miękkich, planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości. Jej zainteresowania zawodowe obejmują tematykę zasobów ludzkich na rynku pracy, budowania marki pracodawcy, przedsiębiorczości oraz psychologii zarządzania.

 

Pełniła funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ MENTORme.

Obecnie pełni funkcję eksperta merytorycznego w projektach Erasmus + AWARE i HoldOn

dr Justyna Rdzanek

Prodziekan ds. kierunków fizjoterapia i kosmetologia. Doktor Nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie kultury fizycznej. Kierownik Instytutu Nauk o Zdrowiu. Od 2019 roku biegły sądowy w zakresie nauk medycznych i rehabilitacji. Autorka licznych publikacji naukowych.

Pełni rolę eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ PRO.D.I.G.Y.

dr Anna Staszewska

Wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, autorka publikacji naukowych, głównie w tematyce zarządzania ryzykiem i obecnie rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce.  Członek zespołu wdrażającego ”Metodę czarnych punktów”(innowacyjne podejście do kompleksowego zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia.

Od ponad 10 lat poszerza swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, w naukach i zarządzaniu, w szczególności w zarządzaniu strategicznym, zmianą i ryzykiem. Współpracuje z uczelniami wyższymi, w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz koordynacji, realizacji projektów międzynarodowych i krajowych takich, jak: InterDoktorMen, Akademia SME, Project MEDICE. Doświadczenie, praktyczne, umiejętności i wiedza  umożliwiły współpracę również z sektorem prywatnym, w zakresie wsparcia biznesowego i prowadzania szkoleń dla firm, w obszarach: zarządzania zmianą, ryzykiem, zasobami ludzkim oraz rozwojem organizacji.

 

Pełniła funkcję eksperta w projekcie Erasmus+ DI2LEARN.

Obecnie pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus + 3D4DEAF.

mgr Katarzyna Pośpieszyńska

Magister filologii- tłumaczeń specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat lektor języka angielskiego oraz nauczyciel akademicki. Zainteresowania zawodowe obejmują metodykę nauczania języka angielskiego jako obcego.

 

Pełni funkcję eksperta merytorycznego w projekcie Erasmus+ LEXIS.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus