O nas

Głównym zadaniem Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność edukacyjną i badania naukowe Społecznej Akademii Nauk, a także aktywizowanie kadry akademickiej na rzecz rozwoju prac naukowych, które mogą być finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Pracownicy dydaktyczni SAN korzystają z możliwości oferowanych przez programy unijne, takie jak Erasmus+ (dawniej Lifelong Learning Programe) czy Creative Europe (dawna Kultura) itd., aktywnie uczestniczą i wspierają swoją wiedzą merytoryczną realizację i upowszechnianie projektów. Zaangażowanie w międzynarodowe projekty jest szansą na pracę w międzynarodowym środowisku przy tworzeniu nowych produktów i materiałów dydaktycznych. Należy również wspomnieć, że kadra dydaktyczna SAN ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów na projekty, a wyjazdy studyjne do instytucji i uczelni współrealizujących projekt stanowią szansę nie tylko dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem, ale także poznawania rozwiązań stosowanych w innych krajach.

Tematyka projektów jest zróżnicowana, podobnie jak grupy docelowe, do których skierowane są działania projektowe. W ciągu kliku ostatnich lat Społeczna Akademia Nauk była partnerem lub koordynatorem wielu projektów skierowanych do określonych grup zawodowych, między innymi  do nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów czy kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi. Realizowane są również projekty podnoszące kompetencje niezawodowe osób dorosłych, np. wspieranie rodzin wielojęzycznych, rodziców, seniorów czy osób z grup defaworyzowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi projektami międzynarodowymi w zakładce Projekty

DWZiPM jest odpowiedzialny za:

 • Pozyskiwanie międzynarodowych funduszy zewnętrznych na produkty Społecznej Akademii Nauk (oferta edukacyjna, badania naukowe).
 • Tworzenie nowych projektów.
 • Zgłaszanie Społecznej Akademii Nauk do projektów składanych przez inne instytucje.
 • Szerzenie wiedzy o możliwości pozyskiwania funduszy europejskich wśród kadry naukowej Społecznej Akademii Nauk i promocja zaangażowania kadry naukowej Społecznej Akademii Nauk w realizację projektów.
 • Zarządzanie administracyjne i finansowe wygranymi projektami.
 • Nadzór nad realizacją projektów od strony merytorycznej.
 • Promowanie uczelni na arenie międzynarodowej.

Nagrody i wyróżnienia:

Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami zagranicznym, wypracowaniu wysokiej jakości standardów realizacji projektów a także zaangażowaniu kadry dydaktycznej Społecznej Akademii Nauk, projekty realizowane przez Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych mogą poszczycić się wieloma wyróżnieniami i nagrodami, takimi jak:

 • Nagroda dla projektu ADVANCE - nagroda jest częścią "Genderequality in IT", a przyznawana jest przez austriacką minister ds. kobiet, mediów i polityki regionalnej oraz redakcje kilku czasopism.  Szczegóły na stronie www.report.at/award
 • Nagroda dla projektu eHospital - nagroda  Austrian State Award for Adult Education 2008 w kategorii Innowacje przyznało austriackie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury. Szczegóły na stronie http://erwachsenenbildung.at/staatspreis/preistraeger08.php
 • Projekt S2CPT - Od szkoły do kariery: metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test, koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk, został nagrodzony w konkursie zorganizowanym przez ESSE Online Obserwatorium, gdzie zostały zgromadzone najlepsze przykłady praktyki edukacyjnej w zakresie ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i edukacji drugiej szansy.
 • Wyróżnienie dla projektu DISCRIMINATION AT WORK - projekt Dyskryminacja w miejscu pracy - kompendium wiedzy dla doradców zawodowych, został wyróżniony w bazie EST http://llp.est.org.pl/search.php jako dobra praktyka i otrzymał miano Star project (symboliczna gwiazdka przy opisie projektu w bazie EST).
 • Wyróżnienia dla polskich filmów zrealizowanych w ramach projektu EUFORIA - filmy zrealizowane przez uczniów biorących udział w projekcie EUFORIA zostały dostrzeżone podczas Festiwalu Docs for Kids w Salonikach. Wyróżnione filmy to: Nowoczesna Łowiczanka został przez jury uznany za najlepszy film reprezentujący Polskę (National Winner). Film zrealizowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z ul. Bonifraterskiej w Łowiczu. Natomiast film pt: Księżniczka, nakręcony przez uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego z ul. Podmiejskiej w Łodzi,  dostał specjalne wyróżnienie (Special Recognition)
 • Na zaproszenie Komisji Europejskiej, projekt WIELOJĘZYCZNE RODZINY (Multilingual Families : Supporting multilingual families – a linguistic treasure for Europe) został zaprezentowany w trakcie Forum Edukacyjnego w Brukseli w październiku 2013 roku. Projekt został zaprezentowany w formie warsztatu, wzbudził duże zainteresowanie. Uczestnicy, zachwyceni samą ideą, podkreślali jego wagę, a przede wszystkim konieczność kontynuowania tego typu działań, gdyż zapotrzebowanie w coraz bardziej wielokulturowej i wielojęzycznej Europie jest ogromne.
 • Projekt CAREER PLAN 50+  został wyróżniony przez Komisję Europejską i zaprezentowany jako przykład dobrej praktyki podczas  "One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity" w dn  19-21 listopada 2012 w Brukseli.
 • Projekt ‘LAPECO - LABORATORIUM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I TRENERÓW’ został wyróżniony przez Narodową Agencję programu LLP w Warszawie jako tzw „Star project” http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2009-1-PL1-LEO04-05152
 • Projekt MINCE został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-AT01-KA204-005098
 • Projekt Multicultural Schools ,którego koordynatorem była Społeczna Akademia Nauk, został wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+ jako przykład dobrej praktyki. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-PL01-KA201-016963
 • Projekt FOOD-AWARE został wyróżniony prestiżową nagrodą GOLD w kategorii "Współpraca z podmiotami i organizacjami biznesowymi" w konkursie Education Leaders Awards (znanym prywatnym krajowym konkursie w Grecji), w którym koordynatorem był Douka School, zaś Społeczna Akademia Nauk partnerem. https://www.educationleadersawards.gr/
 • Projekt ProHear, którego koordynatorem była Społeczna Akademia Nauk, został wyróżniony prestiżową nagrodą EDUinspiracje 2021 w kategorii Włączanie społeczne i różnorodność.  https://eduinspiracje.org.pl/
 • Projekt ROBOTICS4DEAF został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów. 

 

Zespół Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

 

Aleksandra Zając - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Absolwentka studiów pedagogicznych oraz filologii angielskiej. Od początku swojej ścieżki zawodowej związana z działalnością międzynarodową uczelni wyższych. Specjalizuje się w przygotowywaniu i realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu Horizon 2020, Horizon Europe, Erasmus Plus, NAWA, Jean Monnet, EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), Visegrad Funds, Europe for Citizens, Interreg Baltic Sea, Swedish Institute and PO WER, a także innych programów UE. Posiada również bogate doświadczenie w koordynowaniu sieci współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji i nauki, a także marketingu międzynarodowego. Członkini European Association for International Education. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu zarządzania umiędzynarodowieniem uczelni wyższych na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. 

Anita Wojciechowska-Chrabąszcz - Koordynator ds. Mobilności Wyjeżdzających

Absolwentka filologii angielskiej oraz komunikacji masowej na London Metropolitan University, które to studia ukończyła z wyróżnieniem.

Nauczycielka języka angielskiego, korepetytorka oraz  pracownica Biura Erasmus. Odpowiedzialna za organizację wyjazdów studentów oraz wykładowców akademickich w ramach programu Erasmus oraz rozszerzanie kontaktów międzynarodowych.

Emilia Smutek - Specjalista ds. Mobilności Przyjeżdzających

Absolwentka geodezji i kartografii oraz filologii angielskiej.

Nauczycielka języka angielskiego, tłumaczka oraz pracownik biura Erasmus+ Społecznej Akademii Nauk. Specjalizuje się w nauczaniu, tłumaczeniach, organizowaniu mobilności studentów i wykładowców z zagranicznych uczelni partnerskich oraz planowaniu działań marketingowych promujących program Erasmus+.  Jest odpowiedzialna za poszukiwanie nowych uczelni partnerskich.

Anna Samulczyk - Specjalista ds. Finansów Projektów Międzynarodowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfiansowanych z Unii Europejskiej oraz grantów naukowych.

Magdalena Chmielewska - Młodszy Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych

Absolwentka Filologii Angielskiej w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W Dziale Projektów Międzynarodowych zajmuje się organizacją spotkań partnerskich w Łodzi, prowadzeniem działowego fanpaga oraz wsparciem koordynatorów projektów w pracach administracyjnych.

Anna Bogacz- Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Absolwentka Gospodarki i Zarządzania Publicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Projektem. Odpowiada za nawiązywanie nowych umów partnerskich z uczelniami w ramach programu Erasmus + oraz realizację projektów międzynarodowych.

Nina Kasperek - Asystent Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Absolwentka Filologii Angielskiej na specjalizacji Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie i Reklamie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. W Dziale Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych zajmuje się wsparciem studentów zagranicznych podczas odbywania mobilności w filii w Warszawie oraz współpracuje przy realizacji projektów międzynarodowych.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus