EcoDigi - Tryb transformacji dla dorosłych: Ekologiczna i inkluzywna edukacja cyfrowa

« wróć

Pandemia COVID-19 wymusiła konieczność digitalizacji systemu edukacji. Edukacja formalna i nieformalna staje się coraz bardziej cyfrowa. W sektorze edukacji dorosłych przyniosło to pozytywny efekt w postaci promowania włączenia społecznego, ponieważ kształcenie na odległość umożliwia uczestnictwo dorosłych, którzy w przeciwnym razie byliby z różnych powodów wykluczeni. Z drugiej strony, w procesie cyfryzacji systemu edukacji nie przywiązywano dużej wagi do celów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, ani do integracji i różnorodności; odbywa się to głównie za pośrednictwem platform o wysokiej emisji dwutlenku węgla, a wiele platform i narzędzi cyfrowych nie jest przystosowanych do uczących się osób o specjalnych potrzebach. Propozycja projektu ma na celu wsparcie edukatorów dorosłych i instytucji edukacyjnych w przyjęciu bardziej ekologicznych praktyk i dostosowaniu ich oferty edukacyjnej dla osób uczących się o specjalnych potrzebach.

Cele

Ogólnym celem tego projektu jest umożliwienie cyfrowej transformacji sektora edukacji dorosłych, aby był zrównoważony środowiskowo i sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez wspieranie edukatorów dorosłych i instytucji w celu oceny, budowania i zmiany ich praktyk, tam gdzie to konieczne.

Cele szczegółowe:

O1: Zwiększenie świadomości ekologicznej i odporności edukatorów dorosłych w krajach partnerskich i szerzej poprzez zapewnienie im skutecznych narzędzi i materiałów wspierających zrównoważony rozwój w ich praktykach;

O2: Promowanie włączenia i poprawa wyników nauczania uczących się osób niepełnosprawnych i mających trudności poprzez umożliwienie edukatorom zapewnienia dostosowanych do ich potrzeb możliwości uczenia się;

O3: Stworzenie puli wykwalifikowanych trenerów i zasobów, które mogą wspierać budowanie potencjału edukatorów dorosłych;

O4: Zwiększenie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju środowiska i integracji społecznej w praktykach edukacji dorosłych oraz sposobów, w jakie każdy może przyczynić się do realizacji tych wielkich celów poprzez podejmowanie małych kroków;

O5: Ułatwienie powiązań i wymiany dobrych praktyk pomiędzy krajami partnerskimi, organizacjami uczestniczącymi i zainteresowanymi stronami w odniesieniu do tematów poruszanych w projekcie.

Grupy docelowe

Projekt ma 3 bezpośrednie grupy docelowe:

1) Edukatorzy i dostawcy usług edukacyjnych dla dorosłych, którzy są odpowiedzialni za nauczanie i szkolenie dorosłych w ogóle. Projekt będzie wspierał ich w stosowaniu innowacyjnych podejść do osiągnięcia zrównoważenia środowiskowego i stania się bardziej dostępnym.

2) Edukatorzy, specjaliści i organizacje, które koncentrują się w szczególności na dorosłych uczniach z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami, przy czym grupa ta obejmuje przede wszystkim nauczycieli i trenerów, ale także innych specjalistów, na przykład terapeutów zajęciowych, doradców i innych. Otrzymają oni wsparcie w zakresie stosowania skutecznych metod opracowanych w ramach projektu w celu zaangażowania uczących się w edukację cyfrową, które mogą wykorzystać do zaspokojenia specyficznych potrzeb uczących się, z którymi pracują.

3) Eksperci z organizacji partnerskich, którzy zostaną przeszkoleni jako trenerzy mistrzowscy i będą wspierać dwie pierwsze grupy docelowe w ich pracy.

Projekt ma również 3 pośrednie grupy docelowe. Pierwsza z nich to dorośli słuchacze w ogóle, którzy skorzystają z poprawy umiejętności i kompetencji edukatorów z pierwszej bezpośredniej grupy docelowej. Druga to podzbiór dorosłych uczniów z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami, którzy skorzystają z koncentracji projektu na drugiej bezpośredniej grupie docelowej.

Rezultaty

- Ekologiczny i sprzyjający włączeniu społecznemu

- Platforma szkoleniowa online i wytyczne

- Szkolenie grup docelowych

Partnerzy
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska - Koordynator
  • SOLUCIONES TECNOPROFESIONALES CONSULTING Hiszpania
  • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej Polska
  • VI One Consultancy Netherlands Zuid-Holandia
  • VSI EDUKACINIAI PROJEKTAI Litwa
  • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino Włochy

Czas trwania: 

01/11/2022 - 30/10/2024

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus