BeAusome - PROMOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INTEGRACJI POPRZEZ WŁĄCZENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DO NAUCZANIA DZIECI Z AUTYZMEM

« wróć

Dzieci z ASD (Autism Spectrum Disorder) najczęściej dzielą te same cechy braku wyobraźni, umiejętności komunikacji i interakcji. Umiejętności te są niezwykle ważne, aby rozwijać je na wczesnym etapie u dzieci z ASD, ponieważ mogą one sprzyjać poprawie jakości ich życia. Projekt ma na celu wprowadzenie i integrację pedagogiki cyfrowej w ramach rozwoju zawodowego nauczycieli, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania rodziców w naukę. Nauczyciele i rodzice odgrywają kluczową rolę w upraszczaniu procesu nauczania, zwiększaniu zaangażowania uczniów i wykorzystywaniu nauki na odległość. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej (VR) w klasach szkolnych może przyczynić się do rozwoju umiejętności społecznych dzieci, a jednocześnie zwiększyć innowacyjność metod nauczania i zapewnić żywsze środowisko uczenia się dla dzieci z ASD. To z kolei doprowadzi do stworzenia bardziej integracyjnej edukacji, poprzez umieszczenie dzieci w centrum nauki, a także zwiększenie motywacji i pewności siebie nauczycieli do korzystania z nowych technologii.

Projekt przewiduje zaprojektowanie, opracowanie, pilotażowe przetestowanie i promocję interaktywnej gry VR skierowanej do społeczności europejskiej w celu wsparcia nabywania umiejętności społecznych przez dzieci z ASD. VR jawi się jako skuteczne, innowacyjne podejście do promowania emocjonalnego dobrostanu i interwencji w zakresie zdrowia psychicznego w obszarach fobii, stresu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i ASD.

Cele

Projekt ma na celu opracowanie dwutorowego programu edukacyjnego dla rodziców i wychowawców, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie umiejętności cyfrowych niezbędnych do wdrożenia programów cyfrowych dla dzieci z ASD. Dzięki rezultatom projektu promowane będzie pozytywne środowisko uczenia się ukierunkowane na potrzeby ucznia połączone z możliwościami promowania interakcji społecznych. W związku z tym, wśród celów znajduje się zaspokojenie potrzeby opracowania programów cyfrowych, które zwiększą odporność, gotowość, zdolność adaptacji i zwiększą zdolność kompetentnych i pewnych siebie pedagogów do wspierania transformacji cyfrowej i modernizacji praktyk nauczania, zwłaszcza w przypadku wrażliwej grupy ludności, która napotyka istotne bariery społeczne. Umożliwi im to również późniejszy dostęp i pełne uczestnictwo w rynku pracy i społeczeństwie.

Grupy docelowe

Dwie główne grupy docelowe projektu to:

- Bezpośrednia Grupa Docelowa:

Nauczyciele szkół podstawowych i nauczyciele szkół specjalnych

- Pośrednia grupa docelowa:

- Dzieci ze szkół podstawowych (8-13 lat) z ASD

- rodzice, pracownicy socjalni, psycholodzy

- Edukatorzy dorosłych pracujący z nauczycielami i rodzicami

- Aktorzy społeczności lokalnej: Szkoły podstawowe i średnie z Oddziałami Specjalnymi, Ośrodki edukacyjne i szkoleniowe, Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia i organizacje promujące prawa dzieci z ASD, Grupy Władz Publicznych, decydenci, ministrowie, organizacje stowarzyszone itp.

Rezultaty

- Be Au-Some DUAL Pack: Scenariusze gier, pakiet edukacyjny

- Be Au-Some Gra VR i platforma e-learningowa

- MOBILNOŚĆ SZKOLENIOWA

Partnerzy
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska - Koordynator
  • PERIFEREIAKI DYETHINSI PROTOVATHMIAS KAI DEFTEROVATHMI AS EKPAIDEFSIS KENTRIKIS MAKEDONIAS Grecja
  • SPECIAL SCHOOL NICOSIA Cypr
  • Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra Portugalia
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd Cypr
  • Fundacja Zrozumiec Autyzm Polska

Czas trwania: 

01/11/2022 - 30/04/2025

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus