SOLVINC – Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych we współpracy ze studentami z różnych krajów

« wróć

Jest to dwuletni projekt z program Erasmus+ dotyczący szkolnictwa wyższego.

 

Celem projektu jest ułatwienie rozwoju kompetencji interkulturowych – wśród studentów miejscowych, z innych krajów oraz pracowników szkół wyższych – oparte na technice zdarzeń krytycznych Cohen-Emerique (2015), umożliwiającej rozpoczęcie zasadniczych i zrównoważonych procesów uczenia się.  

 

SOLVINC ma za zadanie podnieść umiejętności komunikacyjne oraz zdolności zarządzania konfliktami  przez zastosowanie autentycznych przykładów konfliktów międzykulturowych, proponowanie możliwych rozwiązań i tym samym łagodzenie doświadczeń związanych z dyskryminacją wśród studentów uczelni wyższych. W ramach projektu zbierzemy i przeanalizujemy prawdziwe doświadczenia związane z konfliktami na tle kulturowym, opracujemy strategie negocjacyjne i strategie zarządzania konfliktem oraz materiały szkoleniowe dla pracowników szkół wyższych, aby lepiej radzili sobie z coraz bardziej różnorodną społecznością studencką. Wprowadzone zostaną również formaty edukacji interkulturowej na uniwersytetach partnerskich dla studentów miejscowych i zagranicznych, ułatwiające rozwój umiejętności interkulturowych wśród studentów.    

KONTEKST

W obliczu rosnącego zagrożenia nacjonalizmem i postaw antyimigracyjnych, instytucje szkolnictwa wyższego mają za zadanie promowanie „społeczności włączających” (Komisja Europejska 2017). Mimo iż dla większości uczelni internacjonalizacja stanowi priorytet, brakuje rozwiązań dla jej wprowadzenia w praktyce, w zakresie „internacjonalizacji u siebie”. Nie zawsze praktyki instytucjonalne przekładają się na praktyczne działanie, w celu dalszego rozwoju umiejętności interkulturowych studentów i pracowników lub wzmacniania międzykulturowego dialogu w tych instytucjach.

Ma to szczególny wpływ na sytuację studentów zagranicznych. Brak promocji włączającej kultury organizacyjnej i rozwoju kompetencji interkulturowych pracowników i studentów bądź ich bezczynność w tym względzie prowadzić może do frustracji wśród studentów z innych krajów, a nawet ich wykluczania i dyskryminacji. Badania pokazują, że doświadczenia dyskryminacyjne są znacznie częstsze pośród studentów zagranicznych niż wśród miejscowych i są silnie związane z narodowością, językiem i pochodzeniem etnicznym (Wejwar & Terzieva 2015).

INNOWACJA

Aby wypracować zrównoważone procesy kształcenia interkulturowego, projekt SOLVINC przekłada sprawdzoną metodologię techniki zdarzeń krytycznych Cohen-Emerique (2015) na kształcenie wyższe. Poprzez zbieranie i analizowanie doświadczeń własnych studentów zagranicznych, projekt zgromadzi dużą bazę wiedzy, na podstawie której opracuje strategie negocjacji w sytuacjach konfliktowych i odpowiednie rozwiązania oraz materiały szkoleniowe dla pracowników uczelni, aby lepiej przygotować ich do pracy w różnorodnym kulturowo środowisku studenckim.

Ponadto w instytucjach szkolnictwa wyższego wprowadzona zostanie przestrzeń dla kształcenia międzykulturowego dla studentów zagranicznych i miejscowych.

CELE PROJEKTU

Celem projektu SOLVINC jest wspieranie rozwoju umiejętności interkulturowych oraz zarządzania konfliktami wśród studentów zagranicznych, studentów lokalnych oraz pracowników szkół wyższych, jak również wspieranie kontaktów interkulturowych między studentami na uczelniach wyższych, co przyczyni się do stosowania polityki włączającej w praktyce.  

PARTNERSTWO

Silne partnerstwo składa się z czterech dużych uniwersytetów, z wysokim odsetkiem studentów zagranicznych oraz doświadczeniem w badaniu edukacji interkulturowej, oraz organizacji pozarządowej specjalizującej się w szkoleniach interkulturowych z wykorzystaniem techniki zdarzeń krytycznych Cohen-Emerique.

 

Partnerzy projektu:

  • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Polska - koordynator
  • UNIVERSITAT WIEN, Austria
  • ELAN INTERCULTUREL, Francja
  • JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT MAINZ, Niemcy
  • UNIVERSIDADE DO PORTO, Portugalia

Czas trwania projektu:

01-11-2018 - 31-10-2020

 

Informacji na temat projektu udziela:

Marta Chmielewska-Anielak - Kierownik projektu w Społecznej Akademii Nauk

e-mail: manielak@spoleczna.pl

 

 

 

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus