roboSTEAMKIDS - Podniesienie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi poprzez cyfrowe doskonalenie nauczycieli i wprowadzenie integracyjnej edukacji STEAM i robotyki

« wróć

Edukacji STEAM we wczesnym dzieciństwie często poświęca się zbyt mało uwagi. Badania pokazują, że edukacja STEAM powinna być nauczana w młodym wieku, aby dzieci były lepiej przygotowane i zainteresowane zawodami nowej generacji, które odpowiadają dziedzinom cyfrowym i naukowym. W tym kontekście UE w polityce "Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy" podkreśla, że "solidna gospodarka cyfrowa napędzana przez Europejczyków posiadających umiejętności cyfrowe jest niezbędna dla innowacji, wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności Europy". Z analizy DESI 2020 wynika jednak, że około 57% przedsiębiorstw, które chcą zatrudnić specjalistów w dziedzinie TIK, napotyka wiele przeszkód w obsadzeniu tych wakatów, co pokazuje, jak ważne jest wzbudzanie zainteresowania dziedzinami naukowymi u dzieci, co zapewni im późniejszy udział w rynku pracy i sektorach cyfrowych. Ponadto w Planie działań na rzecz edukacji cyfrowej priorytetem jest "zwiększanie umiejętności i kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej, zwłaszcza w zakresie edukacji informatycznej, umiejętności cyfrowych oraz zaawansowanych umiejętności cyfrowych, które umożliwiają tworzenie specjalistów cyfrowych". W planie działania na lata 2021-27 rola STEAM jest jeszcze bardziej wzbogacona. Ponadto w zaleceniu Rady w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem stwierdzono, że "wczesne lata życia człowieka są najbardziej kształtujące dla rozwoju kompetencji podstawowych i dyspozycji do uczenia się, które w znacznym stopniu wpływają na późniejsze perspektywy edukacji i zatrudnienia oraz bardziej wszechstronne osiągnięcia życiowe i satysfakcję".

Cele

Projekt przewiduje wzmocnienie profilu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wzmocnienie i wyposażenie ich w kompetencje cyfrowe i umiejętności pedagogiczne, a także zapewnienie im niezbędnych narzędzi i zasobów, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez systemy edukacyjne w krajach europejskich, które zostały przyspieszone przez Covid-19. Ponadto, głównym celem jest rozwój metod w pedagogice stosowanej we wczesnej edukacji, eliminowanie różnic w zakresie edukacji cyfrowej i umiejętności nauczycieli w krajach członkowskich.

Grupy docelowe

Bezpośrednie grupy docelowe:

- Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dzieci w wieku do 6 lat pracujący w przedszkolach lub kształcący się w kierunku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

Pośrednie grupy docelowe:

- Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do żłobka lub przedszkola

- Rodzice/opiekunowie

- Zainteresowane strony, organizatorzy szkoleń, organy administracji państwowej

Rezultaty projektu

PR1: Podręcznik wymiany dobrych praktyk w krajach partnerskich dotyczący używania robotyki i edukacji STEAM przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym

PR2: roboSTEAMkids Zestaw narzędzi dla nauczycieli, rodziców i dzieci

PR3: roboSTEAMkids Platforma internetowa

Partnerzy
  • PCG Polska Sp. z o.o. (Polska) - Koordynator
  • DOUKA EKPAIDEFTIRIA AE - PALLADION LYKEION EKFPAIDEUTHRIA DOUKA (Grecja)
  • Scoala Primara EuroEd (Rumunia)
  • SCUOLA DI ROBOTICA (Włochy)
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
  • Udruga roditelja "Korak po korak" (Chorwacja)
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polska)

Czas trwania: 

02/05/2022 - 02/11/2024

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus