MentorME: PROMOWANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI POPRZEZ ROZWÓJ PROGRAMU MENTORSKIEGO DLA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH

« wróć

Utrzymujące się i narastające podziały społeczne w Europie podkreślają potrzebę stawienia czoła wyzwaniom społecznym i edukacyjnym przez wszystkie podmioty. Zgodnie z Odnowioną Agendą na rzecz Szkolnictwa Wyższego z 2017 r., szkolnictwo wyższe może odegrać ważną rolę w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, gospodarczym, kulturowym i demokratycznym Europy. Oznacza to dopilnowanie, aby uczelnie wyższe miały charakter integracyjny oraz aby nie były wieżami z kości słoniowej, lecz obywatelskimi jednostkami edukacyjnymi powiązanymi ze swoimi społecznościami i światem pracy, tworząc synergię z organizacjami wolontariackimi, MŚP, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, szkołami itp. oraz budując pomosty dla studentów szkół wyższych w celu znalezienia odpowiednich ścieżek orientacji zawodowej w oparciu o ich kwalifikacje, a także zdobycia innych kluczowych kompetencji pozaszkolnych, których poszukują pracownicy.

W niedawnych badaniach członkowie AEGEE (największych europejskich interdyscyplinarnych organizacji studenckich) podkreślili dużą lukę w umiejętnościach przekrojowych wśród absolwentów szkół wyższych, w których 39% uczestników stwierdziło, że nie czują się przygotowani do pracy, której pragną, z czego 66% stwierdziło, że jest to spowodowane tym, że uczelnia jest zbyt teoretyczna i zbyt oddalona od "świata rzeczywistego ". Ponadto 46% stwierdziło, że czują się przygotowani tylko z powodu połączenia umiejętności zdobytych poza uniwersytetem w ramach edukacji nieformalnej.

Projekt MENTORme został stworzony po to, aby uczelnie były nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również nabywania umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu zawodowym absolwentów uczelni.

Rezultaty Intelektualne

IO1- PODRĘCZNIK MENTORme: MAPOWANIE OBECNEJ SYTUACJI NA POZIOMIE KRAJOWYM I UNIJNYM ORAZ METODOLOGIA KONCEPCYJNA PROGRAMU

IO2- PAKIET MENTORINGU EDUKACYJNEGO I AKREDYTACYJNEGO: MODUŁ ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH

IO3- MENTORme  PLATFORMA INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA

IO4- PRZEWODNIK SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MENTORme: WPROWADZENIE PROGRAMU MENTORSKIEGO DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Cele

-Udoskonalenie umiejętności i kompetencji przekrojowych;

-Zaangażowanie obywatelskie studentów poprzez skuteczne poradnictwo i praktyki motywacyjne;

-Opracowanie narzędzi do promowania polityki zaangażowania obywatelskiego w ekosystemie uczelni;

-Podniesienie świadomości kulturowej i promowanie akceptacji różnorodności wśród studentów uczelni wyższych;

-Podniesienie świadomości podstawowych pojęć dotyczących jednostek, określonych grup, nierówności, różnorodności kulturalnej i ekonomicznej, dyskryminacji, społeczeństwa i kultury.

 

 

Opisane powyżej cele zostaną osiągnięte poprzez:

- CAPACITY BUILDING BACKPACK zawierający RAMY KOMPETENCYJNE, materiały szkoleniowe oraz PORADNIK MENTORINGOWY dla mentorów (studentów), podopiecznych (osób potrzebujących) oraz pracowników naukowych uczelni (opiekunów)

- Interaktywną PLATFORMĘ, która posłuży m.in. do opracowania interaktywnego NARZĘDZIA MENTORYCZNEGO do zamieszczania AKTUALNOŚCI (prośba o pomoc) i OFERT (świadczenie usług).

-ZESTAW NARZĘDZI MENTORme do organizowania SPOŁECZEŃSTW w Uczelniach Wyższych.

Grupy docelowe

-Kadra akademicka uczelni wyższych

-Studenci

-Osoby o mniejszych szansach zawodowych

Partnerzy
  • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (Polska) – koordynator
  • UCLAN CYPRUS LIMITED (Cypr)
  • ACTIVE CITIZENS OF MEDITERRANEAN (Grecja)
  • UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Hiszpania)
  • AKKREDITIERUNGS,CERTIFIZIERUNGS - UNDQUALITATS- SICHERUNGS- INSTITUT(AQUIN) EV (Niemcy)
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
  • Strefa Inspiracji i Rozwoju (Polska)

Czas trwania:

2020-12-01 - 2023-03-31

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus