MEDICE - Migrantki jako mentorki w opiece zdrowotnej

« wróć

Emigranci w całej Europie mają mniejszą kontrolę nad swoim zdrowiem, zwłaszcza że brakuje im umiejętności łatwego dostępu do informacji o zdrowiu. Projekt ma na celu wspieranie emigrantek, dorosłych i nauczycieli języków, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych i wolontariuszy na poziomie europejskim poprzez zapewnienie im narzędzi, które zostały wyprodukowane z europejskim podejściem i wymiarem, dzięki ponadnarodowemu charakterowi projektu. Emigracja jest wyzwaniem, przed którym stają wszystkie kraje europejskie nie tylko w wyniku wojny w Syrii, ale także w wyniku kryzysu gospodarczego i migracji wewnątrzregionalnej, która jest szczególnie dynamiczna w Europie. Badacze przewidują, że liczba emigrantów będzie nadal rosła, szczególnie ze względu na zmiany klimatyczne. Stoimy przed globalnym wyzwaniem, które wymaga współpracy europejskiej, aby zaspokoić rosnące potrzeby emigrantów. 

 

Projekt "Migrant Women as Healthcare Mentors" ułatwi emigrantkom i ich dzieciom dostęp do usług opieki zdrowotnej w ich krajach przyjmujących, opracowując innowacyjne narzędzia do nauki języków związane z kwestiami opieki zdrowotnej. Narzędzia te będą dostępne dla edukatorów językowych dla dorosłych oraz dla emigrantów do celów samokształcenia. Ponadto stworzony zostanie multimedialny przewodnik mentorski dostępny dla nauczycieli dorosłych w celu szkolenia imigrantek do pełnienia roli opiekunów w zakresie opieki zdrowotnej w ich społecznościach, dostarczania użytecznych informacji swoim rówieśnikom na temat systemu opieki zdrowotnej w ich kraju przyjmującym oraz promowania pozytywnego podejścia do prewencji i praktyki.

 

Ponadto podmioty świadczące opiekę zdrowotną będą miały dostęp do innowacyjnych narzędzi do komunikacji z emigrantkami, które pomogą im przejść przez proces egzaminacyjny (aplikacja z kwestionariuszem wywiadu medycznego przetłumaczona na 15 języków, aplikacja mobilna z e-słownictwem i przydatne zwroty). Najważniejsze jest posiadanie narzędzi, z których mogą korzystać lekarze, aby komunikować się z kobietami będącymi emigrantami. Takie narzędzia mogą chronić poufność informacji dzielonych między lekarzami i pacjentami, ponieważ emigranci często używają innych krewnych, przyjaciół, a nawet ich dzieci jako tłumaczy.

Cele główne:
 • Wspieranie integracji społecznej i integracji emigrantek
 • Zwiększenie świadomości na temat opieki zdrowotnej i potrzeb edukacyjnych tej defaworyzowanej grupy
 • Szerokie upowszechnianie idei projektu i jego wyników na poziomie krajowym i europejskim
Rezultaty intelektualne:
 • IO1: System opieki zdrowotnej w Islandii, Cyprze, Czechach, Polsce i Wielkiej Brytanii w postaci e-mapy
 • IO2: E-glosariusz
 • IO3: Wielojęzyczny pakiet zdrowotny dla kobiet
 • IO4: Pakiet wielojęzyczny dla niemowląt i dzieci
 • IO5: Multimedialny przewodnik mentoringu
 • IO6: Interaktywna otwarta baza danych o zasobach edukacyjnych
 • IO7: Aplikacja mobilna

 

Oczekuje się, że niematerialne wyniki poprawią integrację społeczną emigrantów wśród kobiet poprzez podniesienie ich umiejętności językowych związanych z kwestiami opieki zdrowotnej, ułatwienie im dostępu do usług opieki zdrowotnej w ich krajach przyjmujących oraz stworzenie sieci wsparcia dla kobiet w społecznościach migrantów, która wzmocni i zainspiruje ich do procesu integracji. Co więcej, osoby dorosłe i nauczyciele języków poprawią swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do swoich praktyk nauczania i szkoleń innowacyjnych narzędzi cyfrowych. W odniesieniu do podmiotów świadczących opiekę zdrowotną oczekuje się, że produkty projektu ułatwią ich pracę i komunikację z zagranicznymi emigrantami, dzięki czemu ich interwencje będą bardziej skuteczne. Wreszcie, poprzez działania upowszechniające, podniesiona zostanie świadomość na temat potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych imigrantek.

Grupy docelowe:

Partnerzy zaangażują członków grupy docelowej w cały cykl życia projektu. Poprzez sieć partnerów stowarzyszonych z partnerami skontaktują się z emigrantkami, nauczycielami języków, nauczycielami dorosłych i dostawcami usług zdrowotnych, aby uzyskać ich opinie podczas opracowywania materiałów i aktywnie uczestniczyć, przekazując swoją wiedzę i opinie.

Partnerzy:
 • ASTOFAN – Islandia (koordyntor projektu)
 • SYNTHESIS Center for Research and Education (CY) – Cypr
 • Spolek PELICAN, z.s.- Czechy
 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK – Polska
 • The Mosaic Art Sound Limited – Wielka Brytania

Czas trwania:

01.09.2018 - 31.08.2020

 

Informacji na temat projektu udziela:

Marta Chmielewska - Anielak  - koordynator projektu w SAN (e-mail: manielak@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus