InnoSocial - Włączanie do głównego nurtu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej w szkolnictwie wyższym

« wróć

Projekt ma na celu ułatwienie włączenia edukacji w zakresie inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej (II&SE) do programów nauczania uczelni poprzez opracowanie zasobów dydaktycznych i budowanie zdolności kadry akademickiej do projektowania i prowadzenia edukacji w tym zakresie. W ramach naszego projektu opracowany zostanie kompleksowy kurs II&SE, który zwiększy integrację edukacji i innowacji włączającej, będzie promował współpracę z podmiotami ekonomii społecznej oraz wspierał uczenie się "dla" i "poprzez" przedsiębiorczość społeczną. Opracujemy zestaw narzędzi wspierających nauczycieli i trenerów, który umożliwi członkom wydziału opanowanie nowych podejść do projektowania instrukcji i metod nauczania sprzyjających rozwojowi innowacji i umiejętności przedsiębiorczych. W ten sposób nasz projekt przyczyni się do realizacji priorytetu programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego "Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwoju umiejętności".

Cele

Celem ogólnym projektu jest ułatwienie włączenia edukacji i szkoleń w zakresie Innowacji Włączającej i Przedsiębiorczości Społecznej do programów nauczania na uczelniach, a tym samym promowanie szerszej integracji wymiaru społecznego w praktykach trójkąta wiedzy realizowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego.

Cele szczegółowe (SO) to:

SO1. Zapewnienie kompleksowych podstaw dla projektowania i realizacji kształcenia w zakresie Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship (II&SE)

SO2. Przyczynić się do stworzenia bazy dydaktycznej w zakresie II&SE

SO3. Poprawa zdolności kadry akademickiej uczelni do projektowania i prowadzenia kształcenia w zakresie II&SE

SO4. Podniesienie świadomości roli uczelni w promowaniu II&SE wśród kluczowych interesariuszy.

Grupy docelowe

PODSTAWOWE

  1. Poziom instytucjonalny: instytucje szkolnictwa wyższego i ich szkoły, wydziały i struktury, takie jak Centra Innowacji, Centra Przedsiębiorczości, Inkubatory Przedsiębiorczości, Biura Karier lub podobne, które są zainteresowane włączeniem edukacji w zakresie Innowacji Włączającej i Przedsiębiorczości Społecznej do swojej oferty edukacyjnej i szkoleniowej.
  1. Poziom indywidualny:

- Organy zarządzające uczelniami, które mogą podejmować decyzje o osadzeniu edukacji w zakresie Innowacji Włączającej i Przedsiębiorczości Społecznej w programach nauczania uczelni.

- Pracownicy naukowi i akademiccy, którzy mogą projektować i realizować edukację i szkolenia w zakresie Inkluzywnych Innowacji i Przedsiębiorczości Społecznej.

- Studenci, którzy są zainteresowani rozwojem wiedzy i umiejętności w zakresie Inkluzywnych Innowacji i Przedsiębiorczości Społecznej.

DRUGORZĘDNE

  1. Poziom instytucjonalny:

- Inne podmioty edukacyjne, które mogą być zainteresowane włączeniem kursu InnoSocial (lub jego części) do swojej oferty edukacyjnej i szkoleniowej (w tym zewnętrzne inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, Innovation Hubs itp.)

- Podmioty ekonomii społecznej i instytucje publiczne, które są zainteresowane współpracą z uczelniami w projektowaniu i dostarczaniu edukacji w zakresie Inkluzywnych Innowacji i Przedsiębiorczości Społecznej..

  1. Poziom indywidualny:

- Przedstawiciele nieformalnych grup społecznych, w tym grup wykluczonych, niezadłużonych, niedoreprezentowanych oraz oddolnych innowatorów, którzy mogą być zaangażowani w proces innowacji prowadzony przez uczelnię.

- Inne osoby uczące się nieformalnie, zainteresowane zasobami opracowanymi w ramach projektu

Rezultaty

- Tworzenie podstaw do włączania inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej do programów nauczania w szkolnictwie wyższym

- Opracowanie zasobów dydaktycznych w zakresie innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej

- Budowanie potencjału kadry akademickiej uczelni do prowadzenia szkoleń z zakresu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej

Partnerzy
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska - Koordynator
  • Tetra Solutions Ltd. Bułgaria
  • VILNIAUS KOLEGIJA Litwa
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Włochy
  • Fundacja InCREA Polska
Materiały promocyjne
Strona internetowa projektu
www.innosocial.eu 
Media Społecznościowe

 

Czas trwania: 

01/11/2022 - 30/04/2025

 

Informacji na temat projektu udziela:

Anna Bogacz - koordynator projektu w SAN (e-mail: abogacz@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus