FLOURISH - Budowanie innowacji organizacyjnych

« wróć

Globalizacja, wysoki stopień wzajemnych zależności i bardzo dynamiczny postęp technologiczny zmusiły wiele małych i średnich przedsiębiorstw do ponownego określenia nie tylko swoich produktów i usług, ale także ich modeli biznesowych i organizacyjnych, mając na uwadze utrzymanie konkurencyjności w dynamicznej gospodarce. Ideą projektu FLOURISH jest przyczynienie się do zaspokojenia następujących potrzeb zidentyfikowanych na szczeblu UE:

 • Wyzwanie dla UE i jej państw członkowskich dotyczące przyjęcia bardziej strategicznego podejścia do innowacji. W porównaniu z globalnymi konkurentami, UE nie inwestuje w bazę wiedzy, wydając co roku 0,8% PKB mniej niż w USA i 1,5% mniej niż Japonia na badania i rozwój. Biznes jak zwykle równa się stopniowej utracie konkurencyjności i akceptacji jej stałego spadku w Europie. (Źródło: Inicjatywa sztandarowa 2020).
 • Wyzwanie związane z rozdrobnionym i niedostatecznie innowacyjnym rynkiem UE. Ponad 20 milionów MŚP w UE stanowi 99% przedsiębiorstw i jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. MŚP zapewniają 66,6% całkowitego zatrudnienia w UE i 56,8% wartości dodanej wytworzonej przez niefinansowy sektor biznesowy. Dlatego rola MŚP ma kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej. Zapewnienie odpowiednich warunków, w których MŚP mogą się rozwijać, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia trwałego ożywienia i osiągnięcia dobrobytu dla wszystkich obywateli UE. (Źródło: sprawozdanie roczne KE na temat europejskich MŚP 2016/2017).
 • Wiele MŚP nadal boryka się z przyjęciem właściwej strategii, procesów biznesowych, umiejętności lub innych zasobów (Horyzont 2020 - Program prac 2018-2020 Innowacje w MŚP) W okresie 2008-2016 polskie MŚP zaznaczyły dodatnią wartość dodaną i pozytywne zatrudnienie na Węgrzech, w Bułgarii i na Litwie. Wartość dodana była dodatnia, ale wskaźnik zatrudnienia ujemny. Portugalia jest najbardziej zagrożoną gospodarką z ujemną wartością dodaną i ujemnym wskaźnikiem zatrudnienia (Źródło: ten sam raport).
 • Popyt na innowacje ujawnia krytyczną lukę: brak umiejętności innowacyjnych, wiedzy i szkoleń w większości organizacji. Biorąc pod uwagę, że większość europejskich MŚP jest zaangażowana w globalne łańcuchy wartości, stała innowacyjność i efektywność są koniecznością, aby zapewnić konkurencyjność w kontekście globalnym. Ma to wpływ na praktyki w zakresie umiejętności i organizacji pracy. (Źródło: dokument Komisji "Przemyślane kształcenie: inwestowanie w umiejętności mające na celu lepsze wyniki społeczno-ekonomiczne") Rosnąca specjalizacja wiedzy będzie w coraz większym stopniu opierać się na zespołach współpracy, których integracja wymaga zaawansowanych technologii społecznych do tworzenia kolektywnych innowacji.
Cel główny:

Ogólnym celem projektu jest wspieranie wprowadzania innowacji organizacyjnych w MŚP, w całej Europie, poprzez opracowywanie, pilotowanie i wdrażanie holistycznej metodologii coachingu innowacji z zastosowaniem podejścia wielopoziomowego - indywidualnego, grupowego i organizacyjnego.
Główny cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kilku konkretnych celów:

 1. Stworzenie profilu zawodowego trenera innowacji organizacyjnych dla MŚP
 2. Opracowanie całościowego kursu szkoleniowego dla trenerów innowacji organizacyjnych w oparciu o model uczestnictwa innowacyjnego APGICO i protokół kreatywnego rozwiązywania problemów
 3. Stworzenie skutecznego narzędzia do odświeżania szkoleń dla trenerów innowacji
 4. Stworzenie solidnej podstawy dla zapewnienia użyteczności kursu przez szerszą publiczność VET
 5. Zwiększanie świadomości unijnej przedsiębiorczości i społeczności VET na temat znaczenia innowacji organizacyjnych i tworzenia niezbędnej kultury wspierającej
 6. Zapewnienie unijnym MŚP otwartych zasobów edukacyjnych w dziedzinie innowacji organizacyjnych

Zgodnie z metodologią FLOURISH MŚP będą mogły wprowadzać nowe formy organizacji pracy, zapewniać większy udział pracowników w procesach innowacyjnych, doskonalić techniki zarządzania i wyciągać wnioski, które można wykorzystać w ciągłym doskonaleniu.

Rezultaty intelektualne projektu:
 • Wymiana know-how i dobrych praktyk: wszyscy partnerzy pochodzą z różnych dziedzin zawodowych i środowisk, a także wymieniają się pomysłami i doświadczeniami, które będą przydatne w ich pracy
 • Lepsze kwalifikacje personelu
 • Zwiększona zdolność organizacyjna: poprzez realizację działań projektowych partnerzy poprawią swoje umiejętności organizacyjne i zdobędą cenne doświadczenie w zakresie organizacji przyszłych inicjatyw i wydarzeń na dużą skalę
 • Doświadczenie we współpracy z różnymi rodzajami organizacji: zdywersyfikowane konsorcjum (HEI, MŚP, park technologiczny, izba i stowarzyszenie) wzmocni zdolność instytucji szkolnictwa wyższego i VET do współpracy ze związkami zawodowymi i firmami prywatnymi w celu realizacji wspólnego sektora VET inicjatywy dotyczące promowania WBL & org. Innowacja
 • Rozszerzona sieć: partnerzy będą współpracować z zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i unijnym, co doprowadzi do stworzenia nowych i trwałych partnerstw.
Grupy docelowe:

FLOURISH jest skierowany do: najlepszych i średnich menedżerów MŚP, pracowników, konsultantów zarządzania i innowacji, firm szkoleniowych i dostawców VET, osób odpowiedzialnych za innowacje lub zarządzanie zasobami ludzkimi oraz młodych absolwentów związanych z biznesem.

Partnerzy projektu:
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – Bułgaria (koordynator projektu)
 • Apgico - Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação – Portugalia
 • Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. – Portugalia
 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK – Polska
 • Kauno mokslo ir technologiju parkas – Litwa
 • CSONGRAD COUNTY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY – Węgry

Czas trwania:

10.2018 - 31.12.2020

 Informacji na temat projektu udziela:

Marta Chmielewska - Anielak  - koordynator projektu w SAN (e-mail: manielak@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus