ETRe - Zwiększanie gotowości szkół do przejścia na model kształcenia na odległość/hybrydowego z wykorzystaniem narzędzi opartych na technologii chmury

« wróć

W czasie pandemii wirusa Covid-19 i w następstwie działań narzuconych przez kraje UE, na poziomie lokalnym, dotyczących edukacji, wiele szkół zostało zmuszonych do szybkiego przeniesienia całego procesu edukacyjnego on-line (UNESCO, UNICEF i Bank Światowy (październik, 2020) - Czego się nauczyliśmy? Przegląd wniosków z badania ministerstw edukacji na temat krajowych działań podjętych w związku z wirusem COVID-19), wdrażając model nauczania na odległość. Zmiany nastąpiły w ciągu roku akademickiego, co narzuciło dużą presję czasową na szybkie zmiany i natychmiastowe wdrożenie, któremu towarzyszyły problemy techniczne (Educational Institute of Scotland (May, 2020) - Teaching During the COVID-19 Shutdown survey). Mimo że badania z ostatniej dekady mocno koncentrowały się na przejściu do cyfrowego środowiska nauczania, poziom gotowości każdej organizacji do dokonania tego w ciągu kilku dni nie był do tej pory priorytetem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że badania pokazują, iż powszechne jest przekonanie, że edukacja jest za krzywą technologiczną i czas to nadrobić (Pearson (sierpień 2020) - The Global Learner Survey, sierpień 2020). Szeroka gama dostępnych, otwartych narzędzi chmurowych doprowadziła do tego, że niektóre zestawy narzędzi były wykorzystywane w różnych implementacjach podejścia do nauczania na odległość, co z kolei prowadziło do dezorientacji wśród społeczności edukacyjnej, zarówno wśród nauczycieli, jak i studentów, którzy musieli korzystać z wielu platform i narzędzi w różnych kontekstach.

CELE

Projekt ETRe ma na celu zwiększenie gotowości szkół do przejścia na model kształcenia na odległość/hybrydowego poprzez ukierunkowanie ich na nauczycieli, dyrektorów szkół (decydentów) i decydentów politycznych:

- ramy kompetencji oparte na już istniejących i wyznaczające minimalny poziom opanowania kluczowych kompetencji nauczycieli i uczniów, które ułatwią im szybką adaptację do przejścia na model nauczania na odległość/hybrydowego,

- raport na temat dostępnych, otwartych narzędzi w chmurze (współpraca, przechowywanie, komunikacja, planowanie itp.) oraz platform, które wspierają ich równoległe wykorzystanie, przedstawiający informacje oraz wady i zalety narzędzi w formie łatwej do czytania infografiki

- przewodnik, jak szybko i skutecznie dostosować i zdigitalizować treści edukacyjne wykorzystywane w salach lekcyjnych do podejścia opartego na nauczaniu na odległość, wspieranego przez technologię

- proces certyfikacji, który ustanowi standard dla wymaganego poziomu gotowości organizacji edukacyjnej, aby w wystarczającym stopniu przejść na model kształcenia na odległość/hybrydowego.

GRUPY DOCELOWE

Projekt jest skierowany do (1) nauczycieli, (2) osób podejmujących decyzje w szkołach i (3) dyrektorów szkół w celu umożliwienia im podejmowania kluczowych decyzji, często pod presją, w odniesieniu do zestawu narzędzi cyfrowych, które mają być używane, cyfrowego podejścia do nauczania na odległość/hybrydowego, które ma być wdrożone oraz cyfrowych kompetencji nauczycieli i uczniów, które ułatwią te zmiany.

REZULTATY INTELEKTUALNE

O1 Opracowanie ram kompetencji ułatwiających przejście na kształcenie na odległość/hybrydowe

O2 Zestaw narzędzi cyfrowej chmury oraz wskazówki dotyczące digitalizacji treści edukacyjnych w celu ułatwienia procesu uczenia się

O3 Gotowość organizacji edukacyjnych do szybkiego uzyskania certyfikatu DigitalLearning

PARTNERZY
  • SCHOOL OF THE FUTURE INTERNATIONAL ACADEMY (SOFIA) LIMITED - Wielka Brytania - Koordynator
  • European Association of Erasmus Coordinators - Cypr
  • Zdruzhenie za evropska edukacija i mobilnost AMETA Veles - Republika Północnej Macedonii
  • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK - Polska
  • Prof. Ivan Apostolov Private English Language School - Bułgaria
  • European Digital Learning Network - Włochy

Czas trwania:

2021-04-01 - 2023-03-31

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus