ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki

« wróć

Zrównoważona turystyka stanowi jeden z megatrendów rozwoju turystyki na świecie (OECD, 2018). Rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi turystyczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zwiększa zapotrzebowanie na ekologiczne umiejętności pracowników. Wśród tych umiejętności znajdują się: zarządzanie zasobami, emisjami i odpadami, projektowanie łańcuchów wartości w turystyce zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej, ochrona dziedzictwa naturalnego, kulturowego i lokalnego, rozwój zrównoważonych i dostępnych produktów turystycznych (NTG, 2019). Umiejętności te nie zostały jednak jeszcze włączone do głównego nurtu kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki. Analiza standardów edukacyjnych i podstawowych programów nauczania w dziedzinie hotelarstwa, podróży, turystyki i rekreacji, wdrażanych we wszystkich krajach należących do konsorcjum, dowodzi, że umiejętności związane ze zrównoważonym rozwojem są często zaniedbywane. Wywiady z nauczycielami prowadzącymi kształcenie i szkolenie zawodowe w dziedzinie turystyki (61 uczestników z 6 krajów UE) wykazały, że brakuje im wskazówek metodologicznych, zasobów edukacyjnych i narzędzi umożliwiających włączenie tych umiejętności do programów nauczania.

Cele

Projekt ESTET ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.

Cele szczegółowe są następujące:

 1. Opracowanie koncepcyjnej podstawy włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki
 2. Zapewnienie materiałów dydaktycznych w zakresie turystyki zrównoważonej, dostosowanych do skutecznego włączenia ich do programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
 3. Opracowanie i pilotowanie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego dla pracowników VET w dziedzinie turystyki zrównoważonej i innowacyjnych praktyk nauczania
 4. Ułatwianie możliwości przenoszenia i szerokiego wykorzystania opracowanych zasobów w różnych kontekstach VET
 5. Podnoszenie świadomości możliwości i wartości dodanej włączania umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki wśród osób zawodowo zajmujących się edukacją w tym sektorze
Grupy docelowe

Głównymi grupami docelowymi projektu są:

- starsi liderzy, nauczyciele, trenerzy i opiekunowie w instytucjach IVET i CVET oferujących kwalifikacje turystyczne na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym, a także nieformalne programy szkoleniowe i kursy w dziedzinie turystyki;

- studenci VET, stażyści i nieformalni uczący się w dziedzinie turystyki, w tym pracownicy i aspirujący przedsiębiorcy.

Pośrednimi grupami docelowymi są:

- pracodawcy w sektorze turystycznym (firmy prywatne, organy zarządzające destynacjami, turystyczne organizacje pozarządowe);

- interesariusze w zakresie kształcenia i szkolenia (organy publiczne VET, instytucje oferujące doskonalenie zawodowe dla nauczycieli i uniwersytetów).

Rezultaty Intelektualne:

O1 Ramy koncepcyjne włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki

O2 Portfolio zasobów edukacyjnych w zakresie umiejętności zrównoważonego rozwoju w turystyce

O3 Program szkoleń w miejscu pracy

O4 Kompendium Historii Sukcesu

Partnerzy:
 • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Polska – koordynator
 • Eastern Macedonia - Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education Grecja
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD Bułgaria
 • PROMIMPRESA SRL Włochy
 • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED Irlandia
 • ALBEA ETUDES ET CONSEILS Francja
 • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Polska

Czas trwania:

2020-10-01 - 2022-09-30

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus