EMPLOYMENT PLUS (EEP): ukierunkowane praktyczne poradnictwo zawodowe kluczem do poprawy rynku pracy dla Europejczyków o niskich kwalifikacjach

« wróć

ZATRUDNIENIE PLUS (EEP) odnosi się do horyzontalnego priorytetu włączenia społecznego w edukacji i szkoleniach, koncentrując się na opracowywaniu nowych, dostosowanych do potrzeb praktyk w zakresie poradnictwa ukierunkowanych na wyeliminowanie wykluczenia społecznego dorosłych obywateli Europy na rynku pracy, którzy są niewykwalifikowani, lub którzy mają niższe kwalifikacje (bezrobotni lub pracujący w zawodach niewykwalifikowanych i nisko wykwalifikowanych). Niskie umiejętności mają złożone przyczyny społeczne; długotrwałe bezrobocie, starzenie się, niedopasowanie umiejętności, pochodzenie społeczno-ekonomiczne, status migranta i płeć to czynniki, które wpływają na przeciętny poziom umiejętności pracowników. Szereg osób znajdujących się w trudnej sytuacji jest często silnie związany z niskim poziomem wykształcenia i / lub zanikającym poziomem umiejętności, co z kolei powoduje ubóstwo i wykluczenie społeczne w społeczeństwie. Globalne rynki pracy zmieniają się w coraz szybszym tempie, wprowadzając nowe wymagania w zakresie umiejętności XXI wieku (OECD), nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (Europe2020), cyfryzacji i automatyzacji. Nisko wykwalifikowani i niewykwalifikowani są bardziej narażeni na największe ryzyko związane z tymi zmianami, takie jak niestabilne zatrudnienie, niepewne i niezdrowe warunki pracy oraz częste okresy bezrobocia, niż jakakolwiek inna grupa ludności, z powiązanymi kosztami dla osób i ogół społeczeństwa. Mają także tendencję do mniejszego dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe życie i C-VET, będąc bardziej narażeni na uwięzienie w nisko wykwalifikowanym zawodzie, nawet w pracy. (Ekonomiczne i społeczne koszty nisko wykwalifikowanych osób dorosłych w UE, CEDEFOP 2016).

 


W związku z tym EEP opracowuje nowy program nauczania oparty na pracy, wspierany przez otwarte i cyfrowe materiały edukacyjne oraz innowacyjne metody nauczania opartego na akcjach i uczeniu się, w których opracowuje, testuje i zatwierdza nowe wytyczne metodologiczne i zasoby.

Cel główny:

Celem ZATRUDNIENIA PLUS (EEP) jest:

 1. Poprawa jakości, znaczenia i skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach partnerskich zgodnie z priorytetami ET 2020, poprzez program testów i walidacji rozwoju zawodowego z udziałem 50 europejskich doradców zawodowych.
 2. Stworzenie nowego i innowacyjny programu nauczania dla praktyków poradnictwa zawodowego, który ma na celu zaspokojenie szczególnych potrzeb osób o niskich / niewykwalifikowanych i niskich / niewykwalifikowanych ludziach, którzy napotykają znaczne przeszkody w utrzymaniu uczestnictwa w rynku pracy. Ułatwi to wzajemne uczenie się i wymianę dobrych praktyk między praktykami poradnictwa zawodowego, wywodzącymi się z różnych środowisk i organizacji.
 3. Ulepszenie informacji i zrozumienie tendencji i wzorców zapotrzebowania na umiejętności i zatrudnienie, aby umożliwić ludziom dokonywanie lepszych wyborów kariery, znaleźć wysokiej jakości miejsca pracy i poprawić ich życiowe szanse, zgodnie z inicjatywą przewodnią UE "Nowa agenda umiejętności dla Europy" (2016 r.).
 4. Opracowanie nowej, ponadnarodowej sieci doradców zawodowych, która stworzy platformę dla nowych połączeń, współpracy i mobilności, promując dostęp do C-VET i możliwości WBL w ich kraju.
Rezultaty intelektualne w projekcie:

EEP określi i opracuje innowacyjne podejścia i metody służące do informowania o praktyce poradnictwa, a także wskaże, na zasadzie wykazu, materiały do ​​nauki obejmujące takie obszary, jak:
 

 • ORIENTACJA - w którym uczestnicy / klienci poradnictwa mogą odzwierciedlić swoją sytuację na rynku pracy, swoje cele i wartości, a także kontekst życiowy, aby zbudować odporność i otworzyć się na nowe, pozytywne doświadczenia edukacyjne.
 • ZWIĄZKI ZAWODOWE - podnoszenie świadomości na temat istniejących umiejętności i wiedzy, przeważnie zdobywane nieformalnie, łączące istniejący potencjał z pożądanymi warunkami pracy, do dokonywania wyborów zawodowych, wspierając proces decyzyjny wspierany przez wiedzę praktyków poradnictwa zawodowego.
 • MOTYWACJA NAUKA - ułatwienie i refleksja nad (1) wcześniejszymi i osobistymi negatywnymi doświadczeniami uczenia się, (2) praktyczna użyteczność nowych umiejętności i wiedzy (3) czynniki usprawniające motywację do nauki (4) osobiste podróże w edukacji i szkoleniu jako proces społeczny i wkład formacyjny w środowisko społeczne / rodzinę.
 • REALIZACJA, ZAANGAŻOWANIE, INNOWACJE - doradztwo perypatetyczne, doradztwo w lokalizacjach nieformalnych, pozaformalnych, nietradycyjnych i mobilnych, innowacje poprzez digitalizację, poznanie technik mnemo, przygotowanie do nowego uczenia się przez całe życie i podróży C-VET, poprzez uwzględnienie rodzaju nauki i preferowany styl uczenia się.
Grupy docelowe:

PODSTAWOWA GRUPA DOCELOWA: doradcy zawodowi (w tym doradcy zawodowi, praktycy IAG, personel duszpasterski i doradczy oraz szkoleniowcy pracujący na odległość i ustawienia grupowe).
WTÓRNA GRUPA DOCELOWA: Inicjatorzy projektu i menedżerowie usług poradnictwa zawodowego.
BENEFICJENTOWANA GRUPA DOCELOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO: 300 uczestników rynku pracy, którzy doświadczają niepewnego, złego stanu zatrudnienia i bezrobocia ze względu na niski poziom umiejętności i kwalifikacji związanych z obecnym rynkiem pracy, skorzystają ze wskazówek koncentrujących się na ich szczególnych potrzebach, motywacji do uczestnictwa w C -VET oferty.

Partnerzy
 • Up to 10 million Britons - Wielka Brytania (koordynator projektu)
 • ABIF - Austria
 • Społeczna Akademia Nauk  - Polska
 • NOLOC - Holandia
 • ZNANIE – Bułgaria
 • INFODEF - Hiszpania

Czas trwania:

01.09.2018 - 31.08.2021

 

Informacji na temat projektu udziela:

Marta Chmielewska - Anielak  - koordynator projektu w SAN (e-mail: manielak@san.edu.pl )

 

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus