DIGITALROUTES@CULTURE - Promowanie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości opartych na digitalizacji dziedzictwa kulturowego na rzecz zrównoważonej przyszłości

« wróć

Wychodząc z poważnego kryzysu finansowego, Europa stoi w obliczu rosnących nierówności społecznych, zróżnicowania ludności, populizmu, radykalizacji i zagrożeń terrorystycznych. Nowe technologie i komunikacja cyfrowa zmieniają społeczeństwa, zmieniają styl życia, wzorce konsumpcji i relacje władzy w gospodarczych łańcuchach wartości. W tym zmieniającym się krajobrazie rola kultury jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Nowa Europejska Agenda Kultury (2018) jest odpowiedzią na zaproszenie europejskich przywódców, aby poprzez kulturę i edukację uczynić więcej dla budowania spójnych społeczeństw i oferowania wizji atrakcyjnej Unii Europejskiej. Ma ona na celu wykorzystanie pełnego potencjału kultury, aby pomóc w budowaniu bardziej integracyjnej i sprawiedliwej Unii, wspierając innowacje, kreatywność oraz trwałe miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

Cele:

- Promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej, świadomości kulturowej i kompetencji cyfrowych w próbie zajęcia się kwestiami rozwoju obszarów wiejskich i urbanizacji.

- Opracowanie otwartej, dynamicznej i interaktywnej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, która zmapuje aspekty zasobów kulturalnych, wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną (Augmented Reality), pozwalając tym samym na stworzenie Szlaków Kulturowych obejmujących przestrzenie materialne (pomniki, artefakty, ubrania, miejsca historyczne, itp.), niematerialne (umiejętności, ekspresja, sztuka sceniczna, itp.) i naturalne (krajobraz, itp.) całego kraju każdego z partnerów, wykorzystując region jako podstawę.

- Stworzenie platformy e-learningowej i e-oceny, które będzie oferować różne funkcje, takie jak,  narzędzia e-learningowe, zasoby, materiały związane z projektem, wszystko będzie gromadzone, przesyłane i przeglądane lub tworzone w celu wspierania osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi.

- e-wspólnota to miejsce wymiany pomysłów, promowania swojej pracy, idei, produktów, usług itp. wspieranych przez tworzenie filmów i opowiadanie historii.

- Narzędzie e-oceny, które zostanie zaoferowane wszystkim uczestnikom w oparciu o ideę Open Badges (wirtualne odznaki), polegającą na punktach odniesienia i wskaźnikach określonych w Ramach Przedsiębiorstwa Kulturowego, które zostaną opracowane w celu monitorowania i oceny podstawowych umiejętności.

Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą (posiadających wiedzę związaną z kulturą, umiejętnościami czytania i pisania, historią lub sztuką, tj. studentów, bezrobotnych absolwentów z kwalifikacjami z zakresu historii, kultury, teatru, itp.), którzy staną się Przedsiębiorcami Kultury poprzez nabycie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w celu założenia własnego Zintegrowanego Centrum DIGITALROUTES@CULTURE. Grupą docelową są także osoby pracujące z młodzieżą, których kwalifikacje zostaną podniesione poprzez kurs doskonalenia zawodowego, aby móc wspierać inicjatywy młodych ludzi, którzy są promotorami dziedzictwa kulturowego.

Rezultaty Intelektualne:

IO1 - NOWA GENERACJA PROMOTORÓW KULTURY: Metodologia Mapowania i tworzenia Szlaków Kulturowych (koncentracja na obszarach wiejskich)

IO2 - THE DIGITALROUTES@CULTURE DYNAMIC TOOL: Otwarty Portal Internetowy i  Aplikacja Mobilna oparta na Rzeczywistości Rozszerzonej

IO3 - THE DIGITALROUTES@CULTURE BACK PACKS: Szkolenia w zakresie budowania potencjału dla nowych przedsiębiorców z branży kultury oraz multimedialne zasoby do mapowania

IO4 - ZESTAW NARZĘDZI DIGITALROUTES@CULTURE - Tworzenie Centrów/Klubów/Ośrodków Kultury w oparciu o synergię (na poziomie Krajowym i Unijnym)

IO5 - STRATEGIA DIGITALROUTES@CULTURE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Przejście od poziomu lokalnego do poziomu krajowego i europejskiego

Partnerzy:
  • Społeczna Akademia Nauka (Polska) – Koordynator projektu
  • CULTURE GOES EUROPE (CGE)- SOZIOKULTURELLE INITIATIVE ERFURT EV (Niemcy)
  • Fundacja Mapa Pasji (Polska)
  • ASSERTED KNOWLEDGE OMORRYTHMOS (Grecja)
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
  • Asociatia de Ecoturism din Romania (Rumunia)
  • TEGYUNK EGYUTT AZ IFJUSAGERT ALAPITVANY (Węgry)

Czas trwania:

2020-09-29 - 2023-03-28

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus