PRO.D.I.G.Y spotkanie online

« wróć

13 marca partnerzy projektu PRO.D.I.G.Y- Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie kryzysowe w środowisku pracy odbyli comiesięczne spotkanie online w celu omówienia postępów prac przy realizacji projektu. Po zakończeniu fazy badawczej, której efektem jest stworzenie ram metodologicznych dla  przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych, partnerzy opracowują część praktyczną.

W tym etapie powstanie narzędzie samooceny. Na jego podstawie kadra menadżerska małych i średnich przedsiębiorstw będzie mogła ocenić organizację, w celu zidentyfikowania luk w planowaniu kryzysowym i szkoleniach w miejscu pracy, w tym szkolenia osób niepełnosprawnych. Druga część narzędzia kierowana będzie do pracowników, aby ocenili oni

obecną wiedzę na temat gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oraz zrozumienia i świadomości integracji osób niepełnosprawnych. Po ocenie stanu obecnego posiadaną wiedzę będzie można pogłębić, uczestnicząc w interaktywnym pakiecie szkoleniowym z wykorzystaniem VR/AR. Kurs będzie dotyczył takich zagadnień jak postępowanie w sytuacjach kryzysowych, włączenie osób niepełnosprawnych do zarządzania kryzysowego czy pomoc osobom niepełnosprawnym w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki planowania kryzysowego oraz poszerzą wiedzy na temat wybranych dysfunkcji i stopni niepełnosprawności wraz z promocją wykorzystania praktycznych metod/technik przydatnych w sytuacji ewakuacji. Omówione zostaną także rozwiązania technologiczne w zarządzaniu kryzysowym oraz wykorzystanie technologii VR/AR do symulacji sytuacji awaryjnych.

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także bieżące zarządzanie projektem, zapewnienie jakości i upowszechnianie jego rezultatów. Zapraszamy od odwiedzenia strony internetowej projektu oraz obserwowania aktualności w mediach społecznościowych: Facebook Instagram


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus