InnoSocial spotkanie online

« wróć

11 października partnerzy projektu Innosocial:Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education zorganizowali kolejne spotkanie online. Po stworzeniu ostatecznej wersji zestawu narzędzi do projektowania i realizacji edukacji w zakresie innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej (Toolkit), partnerzy przystąpili do wspólnego opracowania kursu w tej samej dziedzinie, w oparciu o analizę programów nauczania i konsultacje z kluczowymi interesariuszami. W wyniku tego spotkania partnerzy sfinalizowali strukturę kursu i uzgodnili zamierzone efekty uczenia się i metodologię nauczania. Kurs zostanie w pełni włączony do oferty edukacyjnej uniwersytetów zaangażowanych w projekt - SAN (Polska), UNIPV (Włochy) i VIKO (Litwa). 

Oprócz tradycyjnych elementów jak zarządzanie projektem czy zapewnienie jakości szczegółowo omówiono także kwestie związane z dyseminacją projektu, zwłaszcza zarządzanie kontami w mediach społecznościowych oraz harmonogram publikacji najbliższych newsletterów i informacji prasowych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz aktualności na Facebooku

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus